1. Псальма Давідава. Ня гневайся на злачынцаў, не зайздросьці несправядлівым,
 2. бо яны, як трава, неўзабаве скошаны будуць, і як былінка зялёная, завянуць.
 3. Спадзявайся на Госпада і рабі дабро; жыві на зямлі і праўды трымайся.
 4. Суцяшайся Госпадам, і Ён спраўдзіць жаданьні сэрца твайго.
 5. Госпаду перадай дарогу тваю, і на яго спадзявайся, і Ён зробіць,
 6. і выведзе, як сьвятло, праўду тваю, і справядлівасьць тваю, як полудзень.
 7. Скарыся Госпаду і на Яго спадзявайся. Не зайздросьці таму, каму шчасьціць у дарозе ягонай, чалавеку хітрамыснаму.
 8. Перастань гневацца і пакінь запальчывасьць; ня імкніся рабіць благое,
 9. бо хто робіць благое, будзе зьнішчаны, а хто спадзяецца на Госпада, зямлю ўспадкуе.
 10. Яшчэ трохі, і злачынца ня стане; паглядзіш на месца ягонае, і няма яго.
 11. А пакорныя зямлю ўспадкуюць, і ўраскошуюцца спакоем вялікім.
 12. Бязбожны зло намышляе супроць праведніка і скрыгоча на яго зубамі сваімі;
 13. а Гасподзь пасьміхаецца зь яго; бо бачыць, што прыходзіць дзень ягоны.
 14. Бязбожныя вымаюць меч і напінаюць лук свой, каб паваліць беднага і ўбогага, каб зваліць тых, у каго дарога простая:
 15. меч іхні ўвойдзе ў іхняе сэрца, і лукі іхнія паламаюцца.
 16. Лепш — малое ў праведніка, чым багацьце — у многіх бязбожнікаў,
 17. бо зламаюцца плечы ў бязбожных, а праведных сіліць Гасподзь!
 18. Гасподзь ведае дні беззаганных і дастатак іхні застаецца навечна.
 19. Ня будуць яны пасаромлены ў люты час, і ў дні голаду сытыя будуць;
 20. а бязбожныя загінуць, і ворагі Гасподнія, як авечы лой, зьнікнуць, у дыме зьнікнуць.
 21. Пазычае бязбожны — і не аддае, а праведны ўмілажальваецца і дае,
 22. бо ўміласлаўленыя Ім — зямлю ўспадкуюць, а праклятыя Ім — будуць вынішчаны.
 23. Ад Госпада крокі чалавека пабожнага ставяцца моцна, і Ён дабраволіць дарозе ягонай:
 24. калі ён будзе падаць, не ўпадзе, бо Гасподзь падтрымлівае яго за руку.
 25. Я быў малады і састарыўся, а ня бачыў праведніка пакінутага, і нашчадкаў яго, каб хлеба прасілі:
 26. ён кожны дзень шкадуе і пазычае, і нашчадкам ягоным — дабраславеньне будзе.
 27. Ухіляйся ад благога, і рабі дабро, і жыць будзеш вечна:
 28. бо і Гасподзь любіць праўду, і не пакідае богабаязных Сваіх; навек ацалёныя будуць яны; а насеньне бязбожных вынішчыцца.
 29. Праведныя ўспадкуюць зямлю, і будуць жыць на ёй вечна.
 30. Вусны праведніка мудрасьць маўляюць, і язык ягоны вымаўляе праўду.
 31. Закон Божы ў сэрцы ў яго; не пахіснуцца ногі ягоныя.
 32. Бязбожны падглядвае праведніка і спрабуе забіць яго;
 33. але Гасподзь не аддасьць яго ў рукі ягоныя, і ня дасьць зьвінаваціць яго, калі яго будуць судзіць.
 34. Спадзявайся на Госпада, і трымайся дарогі Ягонай: і Ён падыме цябе, каб ты зямлю ўспадкаваў; і калі будуць зьнішчаць бязбожных, ты ўбачыш.
 35. Бачыў я бязбожніка грознага, які разгаліноўваўся, нібы самарослае расахатае дрэва;
 36. але ён прайшоў, і вось, няма яго; шукаю яго і не знаходжу.
 37. Назірай за беспахібным і дзівіся на праведнага; бо чалавеку міралюбнаму — будучыня;
 38. а беззаконьнікі ўсе вынішчацца; будучыня беззаконьнікаў зьнікне.
 39. Ад Госпада выратаваньне праведнікам, Ён — абарона ім у часіны жальбы:
 40. і дапаможа ім Гасподзь і вызваліць іх; выбавіць іх ад бязбожных і ўратуе іх, бо яны на Яго надзею кладуць.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/19/37/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.