1. Набліжалася сьвята праснакоў, якое называлася Пасхаю;
 2. і намышлялі першасьвятары і кніжнікі, як бы загубіць Яго, бо баяліся народу.
 3. І ўвайшоў сатана ў Юду, празванага Іскарыётам, аднаго зь ліку дванаццацёх,
 4. і ён пайшоў і гутарыў зь першасьятарамі і начальнікамі, як Яго выдаць ім.
 5. Яны ўзрадаваліся і згадзіліся даць яму грошай;
 6. і ён абяцаўся, і шукаў зручнага часу, каб выдаць Яго ім ня прылюдна.
 7. І настаў дзень праснакоў, у які трэба было закалоць пасхальнае ягня;
 8. і паслаў Ісус Пятра і Яна, сказаўшы: ідзеце, прыгатуйце нам есьці пасху.
 9. А яны сказалі Яму: дзе скажаш нам прыгатаваць?
 10. Ён сказаў ім: вось, пры ўваходзе вашым у горад сустрэнецца з вамі чалавек, які нясьціме збанок вады; ідзеце сьледам за ім у дом, у які ўвойдзе ён.
 11. і скажэце гаспадару дома: Настаўнік кажа табе: дзе пакой, у якім бы Мне есьці пасху з вучнямі Маімі?
 12. І ён пакажа вам сьвятліцу вялікую засланую; там прыгатуйце.
 13. Яны пайшлі і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі пасху.
 14. І калі настала гадзіна, Ён узьлёг, і дванаццаць апосталаў зь Ім,
 15. і сказаў ім: вельмі хацеў Я есьці з вамі гэтую пасху раней Маіх пакутаў,
 16. бо кажу вам, што ўжо ня буду есьці яе, пакуль яна ня ўчыніцца ў Царстве Божым.
 17. І ўзяўшы чару і падзякаваўшы, сказаў: прымеце яе і падзялеце паміж сабою;
 18. бо кажу вам, што ня буду піць ад плоду вінаграднага, пакуль ня прыйдзе Царства Божае.
 19. І ўзяўшы хлеб і падзякаваўшы, пераламаў і падаў ім, кажучы: гэта ёсьць Цела Маё, якое за вас аддаецца; гэта выконвайце на ўспамін пра Мяне.
 20. Таксама і чару пасьля вячэры, кажучы: гэтая чара ёсьць новы запавет у Маёй Крыві, якая за вас праліваецца;
 21. і вось, рука прадажніка Майго са Мною за сталом;
 22. у астатнім, Сын Чалавечы ідзе, як прадвызначана; але гора таму чалавеку, якім Ён выдаецца.
 23. І яны пачалі пытацца адзін у аднаго, хто б зь іх быў той, які гэта зробіць.
 24. А была і спрэчка паміж імі, хто зь іх павінен уважацца за большага.
 25. Ён жа сказаў ім: цары валадараць над народамі і ўлады іхнія дабрадзеямі называюцца;
 26. а вы ня так: але хто з вас большы, будзь як меншы, і начальнік будзь, як слуга.
 27. Бо хто большы: той, хто ўзьлягае, ці хто слуга? Ці ня той, хто ўзьлягае? А Я сярод вас, як слуга.
 28. Але вы трывалі са Мною ў гаротах Маіх,
 29. і Я запавядаю вам, як запавядаў Мне Айцец Мой, Царства,
 30. каб елі і пілі на бяседзе Маёй у Царстве Маім, і каб селі на пасадах судзіць дванаццаць каленаў Ізраілевых.
 31. І сказаў Гасподзь: Сымоне! Сымоне! вось, сатана прасіў, каб сеяць вас як пшаніцу;
 32. але Я маліўся за цябе, каб не зьмізарнела вера твая; і ты некалісь, навярнуўшыся, умацуй братоў тваіх.
 33. Ён адказваў: Госпадзе! з Табою я гатовы і ў цямніцу і на сьмерць ісьці.
 34. Але Ён сказаў: кажу табе, Пётр, не засьпявае певень сёньня, як ты тройчы зрачэшся, што ня ведаеш Мяне.
 35. І сказаў ім: калі я пасылаў вас безь мяшка і бяз торбы і без абутку, ці мелі вы ў чым нястачу? Яны адказвалі: ні ў чым.
 36. Тады Ён сказаў ім: але цяпер, хто мае мяшок, той вазьмі яго, таксама і торбу; а ў каго няма, прадай вопратку сваю і купі меч;
 37. бо маўляю вам, што мусіць збыцца на Мне і гэтае напісанае: «і да зладзеяў залічаны». Бо тое, што пра Мяне, канчаецца.
 38. Яны сказалі: Госпадзе! вось, тут два мечы. Ён сказаў ім: досыць.
 39. І выйшаўшы пайшоў як звычайна на гару Аліўную; за Ім сьледам пайшлі і вучні Ягоныя.
 40. А прыйшоўшы на месца, сказаў ім: малецеся, каб ня ўпасьці ў спакусу.
 41. І Сам адышоў ад іх — як кінуць каменем, і, схіліўшы калені, маліўся,
 42. кажучы: Войча! о, калі б Ты дабраволіў пранесьці чару гэтую міма Мяне! зрэшты, не Мая воля, а Твая хай будзе.
 43. І зьявіўся Яму анёл зь нябёсаў і мацаваў Яго.
 44. І ў змаганьні ўнутраным руплівей маліўся; і быў пот Ягоны, як кроплі крыві, што падалі на зямлю.
 45. Устаўшы з малітвы, Ён прыйшоў да вучняў, і застаў іх у сьне ад смутку,
 46. і сказаў ім: што вы сьпіце? устаньце і малецеся, каб ня ўпасьці ў спакусу.
 47. Калі Ён яшчэ казаў гэта, паявіліся людзі, а наперадзе іх ішоў адзін з дванаццацёх, называны Юда, і ён падышоў да Ісуса, каб пацалаваць Яго. Бо ён такі даў ім знак: каго я пацалую, Той і ёсьць.
 48. А Ісус сказаў яму: Юда ці цалаваньнем выдаеш Сына Чалавечага?
 49. Тыя, што былі зь Ім, бачачы, да чаго ўсё ідзе, сказалі Яму: Госпадзе! ці ня ўдарыць нам мечам?
 50. І адзін зь іх ударыў раба першасьвятаровага і адсек яму правае вуха.
 51. Тады Ісус сказаў: пакіньце, даволі. І дакрануўшыся да вуха ягонага, загоіў яго.
 52. А першасьвятарам і начальнікам храма і старэйшынам, якія сабраліся супроць Яго, сказаў Ісус: быццам на разбойніка выйшлі вы зь мечамі і каламі, каб узяць Мяне!
 53. Кожны дзень бываў Я з вамі ў храме, і вы не падымалі на Мяне рук, а цяпер — ваш час і ўлада цемры.
 54. Узяўшы Яго, павялі і прывялі ў дом першасьвятара. А Пётр ішоў сьледам зводдаль.
 55. Калі яны расклалі агонь сярод двара і селі разам, сеў і Пётр паміж імі.
 56. Адна служанка, убачыўшы яго каля агню і ўгледзеўшыся ў яго, сказала: гэты быў зь Ім.
 57. Але ён адрокся ад Яго, сказаўшы жанчыне: я ня ведаю Яго.
 58. Неўзабаве потым другі, убачыўшы яго, сказаў: і ты зь іх. Але Пётр сказаў гэтаму чалавеку: не.
 59. Прайшло з гадзіну часу, яшчэ нехта настойліва казаў: сапраўды, і гэты быў зь Ім, бо ён Галілеянін.
 60. Але Пётр сказаў таму чалавеку: ня ведаю, што ты кажаш. І адразу, калі яшчэ гаварыў ён, засьпяваў певень.
 61. Тады Гасподзь, абярнуўшыся, паглядзеў на Пятра; і Пётр згадаў слова Госпада, як Ён сказаў яму: перш чым засьпявае певень, адрачэшся ад Мяне тройчы.
 62. І выйшаўшы вонкі, горка заплакаў.
 63. Людзі, якія трымалі Ісуса, зьдзекі чынілі зь Яго і білі Яго;
 64. і накрыўшы Яго, білі Яго па твары і пыталіся ў Яго: скажы, хто выцяў Цябе?
 65. І шмат іншай кляцьбы вымаўлялі супраць Яго.
 66. І як настаў дзень, сабраліся старэйшыны народу, першасьвятары і кніжнікі, і ўвялі Яго ў свой сынедрыён,
 67. і сказалі: ці Ты Хрыстос? скажы нам. Ён сказаў ім: калі скажу вам, вы не паверыце;
 68. калі ж і спытаюся ў вас, ня будзеце адказваць Мне і не адпусьціце Мяне;
 69. ад сёньня Сын Чалавечы сядзе праваруч сілы Божай.
 70. І сказалі ўсе: дык Ты Сын Божы? Ён адказваў ім: вы кажаце, што Я.
 71. А яны сказалі: якое яшчэ трэба нам сьведчаньне? бо мы самі чулі з вуснаў Ягоных!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/42/22/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.