1. І адразу раніцай першасьвятары з старэйшынамі і кніжнікамі і ўвесь сынедрыён зрабілі нараду і, зьвязаўшы Ісуса, завялі і перадалі Пілату.
 2. Пілат спытаўся ў Яго: Ты Цар Юдэйскі? А Ён сказаў яму ў адказ: ты кажаш.
 3. І першасьвятары вінавацілі Яго ў многім.
 4. А Пілат зноў спытаўся ў Яго: Ты нічога не адказваеш? бачыш, як многа супроць Цябе скаргаў.
 5. Але Ісус і на гэта нічога не адказваў, так што Пілат зьдзіўляўся.
 6. А на кожнае сьвята ён адпускаў ім аднаго вязьня, за якога прасілі.
 7. Тады быў у кайданах нейкі Варава, са сваімі саўдзельнікамі, якія падчас бунту ўчынілі забойства.
 8. І люд пачаў крычаць і прасіць у Пілата таго, што ён заўсёды рабіў ім.
 9. Ён сказаў ім у адказ: ці хочаце, адпушчу вам Цара Юдэйскага?
 10. Бо ведаў, што першасьвятары выдалі Яго з зайздрасьці.
 11. Але першасьвятары падбухторылі людзей прасіць, каб адпусьціў ім лепей Вараву.
 12. Пілат, адказваючы, зноў сказаў ім: а што хочаце, каб я зрабіў з Тым, Якога вы называеце Царом Юдэйскім?
 13. Яны зноў закрычалі: укрыжуй Яго!
 14. Пілат сказаў ім: якое ж ліха ўчыніў Ён? Але яны яшчэ мацней закрычалі: укрыжуй Яго!
 15. Тады Пілат, хочучы дагадзіць людзям, адпусьціў ім Вараву, а Ісуса, бічаваўшы, аддаў на крыжаваньне.
 16. А воіны завялі Яго ўсярэдзіну двара, гэта значыцца, у прэторыю, і сабралі цэлы полк;
 17. і апранулі Яго ў пурпуру і, сплёўшы цярновы вянок, усклалі на Яго;
 18. і пачалі вітаць Яго: радуйся, Цару Юдэйскі!
 19. І білі яго па галаве кіем, і плявалі на Яго і, кленчачы, кланяліся Яму.
 20. А калі насьмяяліся зь Яго, зьнялі зь Яго пурпуру, адзелі Яго ў Ягонае адзеньне і павялі Яго, каб крыжаваць Яго.
 21. І прымусілі праходжага нейкага Кірынеяніна Сымона, бацьку Аляксандравага і Руфавага, які ішоў з поля, несьці крыж Ягоны.
 22. І прывялі Яго на месца Галгофу, што азначае: «месца чарапоў».
 23. І давалі яму піць віно зь сьмірнаю; але Ён ня ўзяў.
 24. Тыя, што ўкрыжавалі Яго, дзялілі вопратку Ягоную, кідаючы жэрабя, каму што ўзяць.
 25. Была гадзіна трэйцяя, і ўкрыжавалі Яго.
 26. І быў надпіс віны Яго: Цар Юдэйскі.
 27. Зь Ім укрыжавалі двух разбойнікаў, аднаго з правага, другога зь левага боку ад Яго.
 28. І збылося слова Пісаньня: «і да зладзеяў залічаны».
 29. Тыя, што праходзілі міма, зьневажалі Яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: э! Той, Хто храм разбурае і за тры дні будуе!
 30. уратуй Сябе Самога і сыйдзі з крыжа.
 31. Падобна і першасьвятары з кніжнікамі, насьміхаючыся, казалі адзін аднаму: іншых ратаваў, а Сябе ня можа ўратаваць!
 32. Хрыстос, Сын Ізраілеў, хай сыйдзе цяпер з крыжа, каб мы бачылі, і ўверуем. І ўкрыжаваныя зь Ім ганілі Яго.
 33. А на шостай гадзіне настала цемра па ўсёй зямлі аж да гадзіны дзявятай.
 34. На дзявятай гадзіне ўскрыкнуў Ісус моцным голасам: «Элоі, Элоі! ламма савахфані!», што азначае: «Божа, Божа Мой! чаму Ты Мяне пакінуў?».
 35. Некаторыя, што стаялі тут, пачуўшы, казалі: вось, Ільлю кліча.
 36. А адзін пабег, набраў у губку воцату і, насадзіўшы на кій, даваў Яму піць, кажучы: чакайце, паглядзім, ці прыйдзе Ільля зьняць Яго.
 37. А Ісус, ускрыкнуўшы моцна, выпусьціў дух.
 38. І завеса ў храме разадралася напалам, зьверху данізу.
 39. Сотнік, які стаяў насупраць Яго, убачыўшы, што Ён, так ускрыкнуўшы, выпусьціў дух, сказаў: сапраўды Чалавек Гэты быў Сын Божы.
 40. Былі тут і жанчыны, якія глядзелі здалёк; сярод іх была і Марыя Магдаліна, і Марыя, маці Якава меншага і Ясіі, і Саломія,
 41. якія і тады, як Ён быў у Галілеі, ішлі сьледам за Ім і служылі Яму, і іншыя многія, што разам зь Ім прыйшлі ў Ерусалім.
 42. І як ужо зьвечарэла, бо была пятніца, гэта значыць — перадсубоцьце,
 43. прыйшоў Язэп з Арымафеі, знакаміты сябра рады, які і сам чакаў Царства Божага, адважыўся ўвайсьці да Пілата і прасіў Цела Ісусавага.
 44. Пілат зьдзівіўся, што Ён ужо памёр; і паклікаўшы сотніка, спытаўся ў яго: ці даўно памёр?
 45. І даведаўшыся ад сотніка, аддаў Цела Язэпу.
 46. Ён, купіўшы палатно і зьняўшы Яго, ахінуў палатнінаю і паклаў у магіле, якая была высечана ў скале; і прываліў камень да магільных дзьвярэй.
 47. А Марыя Магдаліна і Марыя Ясіева глядзелі, дзе Яго клалі.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/41/15/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.