1. І глянуўшы, Ён убачыў багатых, што клалі дары свае ў скарбонку;
 2. убачыў таксама і бедную ўдаву, якая паклала туды дзьве лепты,
 3. і сказаў: праўду кажу вам, што гэтая бедная ўдава больш за ўсіх паклала;
 4. бо ўсе тыя ад лішку свайго паклалі Богу, а яна ад нястачы сваёй паклала ўвесь пражытак свой, які мела.
 5. І калі некаторыя гаварылі пра храм, што ён упрыгожаны дарагімі камянямі і дарамі, Ён сказаў:
 6. прыйдуць дні, у якія з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені; усё будзе разбурана.
 7. І спыталіся ў Яго: Настаўнік! калі ж гэта будзе? і якая прыкмета, калі адбыцца павінна?
 8. Ён сказаў: сьцеражэцеся, каб вас не ўвялі ў аблуду; бо многія прыйдуць пад імем Маім, кажучы, што гэта Я; і гэты час блізкі. Не хадзеце сьледам за імі.
 9. А як пачуеце пра войны і смуты, не жахайцеся: бо гэта павінна быць раней; але не адразу канец.
 10. Тады сказаў ім: паўстане народ на народ, і царства на царства;
 11. будуць вялікія землятрусы месцамі, і голад і пошасьці, і вусьцішныя зьявішчы і вялікія азанакі зь неба.
 12. Але раней за ўсё тое накладуць на вас рукі і будуць гнаць вас, выдаючы ў сынагогі і ў цямніцы, і паставяць перад царамі і правіцелямі за імя Маё,
 13. а будзе гэта вам на сьведчаньне.
 14. Дык вось, пакладзеце сабе на сэрца не абдумваць наперад, што адказваць;
 15. бо Я дам вам вусны і мудрасьць, якой ня здолеюць супярэчыць, ні супрацьстаяць усе, хто супрацівіцца вам.
 16. Выдадзены таксама будзеце і бацькамі і братамі, і родзічамі і сябрамі, і некаторых з вас заб'юць;
 17. і будзеце зьненавіджаныя ўсімі за імя Маё;
 18. але і волас з галавы вашай не прападзе.
 19. Цярпеньнем вашым ратуйце душы вашыя.
 20. Калі ж убачыце Ерусалім, абложаны войскам, тады ведайце, што наблізіўся заняпад яго:
 21. тады ўсе, хто ў Юдэі, хай уцякаюць у горы; і хто ў горадзе, выходзь зь яго; і хто ў навакольлі, не ўваходзь у яго,
 22. бо гэта дні помсты, хай збудзецца ўсё напісанае.
 23. Ды гора цяжарным і тым, што кормяць грудзьмі ў тыя дні; бо вялікая будзе нягода на зямлі і гнеў на народ гэты:
 24. і палягуць ад вострага меча, і павядуцца ў палон ва ўсе народы; і Ерусалім будзе таптаны язычнікамі, дакуль ня скончацца часы язычнікаў.
 25. І будуць азнакі ў сонцы і ў месяцы і ў зорках, а на зямлі заняпад духу народаў і недаўмёнасьць; і мора зашуміць і забушуе;
 26. людзі будуць здыхаць ад страху і чаканьня нягодаў, што пойдуць на сьвет, бо сілы нябесныя пахіснуцца.
 27. І тады ўбачаць Сына Чалавечага, Які будзе ісьці на аблоках у сіле і славе вялікай.
 28. А калі пачне гэта збывацца, тады схілцеся і падымеце галовы вашыя, бо набліжацьмецца збавеньне вашае.
 29. І сказаў ім прытчу: паглядзеце на смакоўніцу і на ўсе дрэвы:
 30. калі яны ўжо распускаюцца, дык, бачачы гэта, ведаеце самі, што ўжо блізка лета.
 31. Так, і калі вы ўбачыце, што тое збываецца, ведайце, што блізка Царства Божае.
 32. Праўду кажу вам: ня міне род гэты, як ўсё тое будзе:
 33. неба і зямля мінуцца, а словы Мае ня мінуць.
 34. Глядзеце ж за сабою, каб сэрцы вашыя не абцяжарваліся абжорствам і п'янствам і клопатам будным, і каб дзень той не застаў вас зьнянацку:
 35. бо ён, як сетка, накрые ўсіх, хто жыве па ўсім улоньні зямным;
 36. дык вось, чувайце ва ўсякі час і малецеся, і хай спадобіцеся ўнікнуць усіх гэтых будучых нягодаў і паўстаць перад Сынам Чалавечым.
 37. Удзень Ён вучыў у храме; а ночы, выходзячы, праводзіў на гары, называнай Аліўнай.
 38. І ўвесь люд з раніцы прыходзіў да Яго ў храм слухаць Яго.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/42/21/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.