1. Сказаў Ісус таксама вучням Сваім: немагчыма ня прыйсьці звадам, але гора таму, праз каго яны прыходзяць:
 2. лепш было б яму, калі б мельны жарон павесілі яму на шыю і кінулі яго ў мора, чым калі б ён спакусіў аднаго з малых гэтых.
 3. Глядзеце на сябе. Калі ж згрэшыць супроць цябе брат твой, ушчуй яго, і калі пакаецца, даруй яму.
 4. і калі сем разоў на дзень згрэшыць супроць цябе і сем разоў на дзень навернецца, і скажа: каюся, — даруй яму.
 5. І сказалі апосталы Госпаду: памнож у нас веру.
 6. Гасподзь сказаў: калі б вы мелі веру зь зерне гарчычнае і сказалі смакоўніцы гэтай: вырвіся і перасадзіся ў мора, — дык яна паслухалася б вас.
 7. Хто з вас, маючы раба, які арэ альбо пасьвіць, калі вернецца ён з поля, скажа яму: хадзі хутчэй, сядай за стол?
 8. Наадварот, ці ня скажа яму: прыгатуй мне павячэраць і, падперазаўшыся, служы мне, пакуль буду есьці і піць, і потым еж і пі сам?
 9. Ці будзе ён дзякаваць рабу гэтаму за тое, што ён выканаў загад? ня думаю.
 10. Гэтак сама і вы, калі выканаеце ўсё загаданае вам, кажэце: мы рабы нічога ня вартыя, бо зрабілі, што павінны былі зрабіць.
 11. Ідучы ў Ерусалім, Ён праходзіў паміж Самарыяй і Галілеяю.
 12. І калі ўваходзіў Ён у адно селішча, сустрэлі Яго дзесяць чалавек пракажоных, якія спыніліся зводдаль,
 13. і моцным голасам казалі: Ісусе Настаўнік, памілуй нас.
 14. Убачыўшы іх, Ён сказаў ім: ідзеце, пакажэцеся сьвятарам. І пакуль яны ішлі, ачысьціліся.
 15. А адзін зь іх, бачачы, што ацалёны, вярнуўся, моцным голасам услаўляючы Бога,
 16. і ўпаў ніцма да ног Ягоных, дзякуючы Яму; і гэта быў Самаранін.
 17. Тады Ісус сказаў: ці ня дзесяць ачысьціліся? дзе ж дзевяць?
 18. як яны не вярнуліся ўзьнесьці славу Богу, апрача гэтага іншапляменца?
 19. І сказаў яму: устань, ідзі; вера твая ўратавала цябе.
 20. А як спыталіся ў Яго фарысэі, калі прыйдзе Царства Божае, адказваў ім: ня прыйдзе Царства Божае ўвачавідкі,
 21. і ня скажуць: вось, яно тут, альбо: вось, там. Бо вось, Царства Божае ўнутры ў вас ёсьць.
 22. Сказаў таксама вучням: прыйдуць дні, калі захочаце бачыць хоць адзін зь дзён Сына Чалавечага, і ня ўбачыце;
 23. і скажуць вам: вось, тут, альбо: вось, там, — ня ідзеце і ня гневайцеся:
 24. бо як маланка, што бліснула з аднаго краю неба, бліскае да другога краю неба, так будзе Сын Чалавечы ў дзень Свой.
 25. Але сьпярша належыць Яму шмат адпакутаваць і быць адкінутым родам гэтым.
 26. І як было ў дні Ноя, так будзе і ў дні Сына Чалавечага:
 27. елі, пілі, жаніліся, выходзілі замуж, да таго дня, як увайшоў Ной у каўчэг, і прыйшоў патоп і зьнішчыў усіх.
 28. Гэтак сама было і ў дні Лота: елі, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі, будавалі;
 29. але ў дзень, калі Лот выйшаў з Садомы, праліўся зь неба дождж агнявы і серны і вынішчыў усіх:
 30. так будзе і ў той дзень, калі Сын Чалавечы адкрыецца.
 31. У той дзень, хто будзе на даху, а рэчы ягоныя ў доме, той ня сыходзь узяць іх; і хто будзе на полі, таксама не вяртайся назад;
 32. успамінайце жонку Лотаву.
 33. Хто будзе ашчаджаць душу сваю, той загубіць яе; а хто загубіць яе, той ажывіць яе.
 34. Маўляю вам: у тую ноч будуць двое на адной пасьцелі: адзін возьмецца, а другі пакінецца;
 35. дзьве будуць малоць разам: адна возьмецца, а другая пакінецца:
 36. двое будуць на полі: адзін возьмецца, а другі пакінецца.
 37. На гэта сказалі Яму: дзе, Госпадзе? А Ён сказаў ім: дзе труп, там зьбяруцца і арлы.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/42/17/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.