1. (O cÓntare a lui Etan, Ezrahitul.) Voi cÓnta totdeauna Óndurările Domnului: voi spune din neam Ón neam, cu gura mea, credincioşia Ta.
 2. Căci zic: ,,Œndurarea are temelii vecinice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!`` —
 3. ,,Am făcut legămÓnt cu alesul Meu`` -zice Domnul-,,iată ce am jurat robului Meu David:
 4. ,,Œţi voi Óntări sămÓnţa pe vecie, şi' -n veci Óţi voi aşeza scaunul de domnie.``
 5. Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta Ón adunarea sfinţilor!
 6. Căci, Ón cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine Óntre fiii lui Dumnezeu?
 7. Dumnezeu este Ónfricoşat Ón adunarea cea mare a sfinţilor, şi de temut pentru toţi ceice stau Ón jurul Lui.
 8. Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te Ónconjoară.
 9. Tu ÓmblÓnzeşti mÓndria mării; cÓnd se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.
 10. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmaşii Tăi prin puterea braţului Tău.
 11. Ale Tale sÓnt cerurile şi pămÓntul, Tu ai Óntemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.
 12. Tu ai făcut miazănoaptea şi miazăziua; Taborul şi Hermonul se bucură de Numele Tău.
 13. Braţul tău este puternic, mÓna Ta este tare, dreapta Ta este Ónălţată.
 14. Dreptatea şi judecata sÓnt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sÓnt Ónaintea Feţei Tale.
 15. Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trÓmbiţei, care umblă Ón lumina Feţei Tale, Doamne!
 16. El se bucură neÓncetat de Numele Tău, şi se făleşte cu dreptatea Ta.
 17. Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, Ón bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.
 18. Căci Domnul este scutul nostru, SfÓntul lui Israel este Ómpăratul nostru.
 19. Atunci ai vorbit Óntr'o vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis: ,,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tÓnăr;
 20. am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfÓnt.
 21. MÓna Mea Ól va sprijini, şi braţul Meu Ól va Óntări.
 22. Vrăjmaşul nu -l va prinde, şi cel rău nu -l va apăsa;
 23. ci voi zdrobi dinaintea lui pe protivnicii lui, şi voi lovi pe cei ce -l urăsc.
 24. Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va Ónălţa prin Numele Meu.
 25. Voi da Ón mÓna lui marea, şi Ón dreapta lui rÓurile.
 26. El Œmi va zice: ,,Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi StÓnca mÓntuirii mele!``
 27. Iar Eu Ól voi face ÓntÓiul născut, cel mai Ónalt dintre Ómpăraţii pămÓntului.
 28. Œi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, şi legămÓntul Meu Ói va fi neclintit.
 29. Œi voi face vecinică sămÓnţa, şi scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor.
 30. Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea, şi nu vor umbla după poruncile Mele,
 31. dacă vor călca orÓnduirile Mele, şi nu vor păzi poruncile Mele,
 32. atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua, şi nelegiuirile cu lovituri;
 33. dar nu-Mi voi Óndepărta deloc bunătatea dela ei, şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
 34. nu-Mi voi călca legămÓntul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele mele.
 35. Am jurat odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David?
 36. SămÓnţa lui va dăinui Ón veci; scaunul lui de domnie va fi Ónaintea Mea ca soarele;
 37. ca luna, va dăinui pe vecie, şi ca martorul credincios din cer. -(Oprire).
 38. Şi totuş, Tu l-ai Óndepărtat, şi Te-ai mÓniat pe unsul Tău;
 39. ai nesocotit legămÓntul făcut cu robul Tău; i-ai doborÓt şi i-ai pÓngărit cununa.
 40. I-ai prăbuşit toate zidurile, şi i-ai dărÓmat toate cetăţuile.
 41. Toţi trecătorii Ól jăfuiesc, şi a ajuns de batjocura vecinilor lui.
 42. Ai Ónălţat dreapta protivnicilor lui, ai Ónveselit pe toţi vrăjmaşii lui,
 43. ai făcut ca ascuţişul săbiei lui să dea Ónapoi, şi nu l-ai sprijinit Ón luptă.
 44. Ai pus capăt strălucirii lui, şi i-ai trÓntit la pămÓnt scaunul de domnie;
 45. i-ai scurtat zilele tinereţii, şi l-ai acoperit de ruşine. -(Oprire)
 46. PÓnă cÓnd, Doamne, Te vei ascunde fără Óncetare, şi-Ţi va arde mÓnia ca focul?
 47. Adu-ţi aminte ce scurtă este viaţa mea, şi pentruce nimic ai făcut pe toţi fiii omului.
 48. Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din locuinţa morţilor? —
 49. Unde sÓnt, Doamne, Óndurările Tale dintÓi, pe cari le-ai jurat lui David, Ón credincioşia Ta?
 50. Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-ţi aminte că port Ón sÓn ocara multor popoare;
 51. adu-Ţi aminte de ocările vrăjmaşilor Tăi, Doamne; de ocările lor Ómpotriva paşilor unsului Tău!
 52. BinecuvÓntat să fie Domnul Ón veci! Amin! Amin!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/89/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.