1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci Óndurarea Lui ţine Ón veci!
 2. Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui?
 3. Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce Ónfăptuiesc dreptatea Ón orice vreme!
 4. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, Ón bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău! Adu-Ţi aminte de mine, şi dă -i ajutorul Tău,
 5. ca să văd fericirea aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău, şi să mă laud cu moştenirea Ta!
 6. Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri, am săvÓrşit nelegiuirea, am făcut rău.
 7. Părinţii noştri Ón Egipt n'au luat aminte la minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea Óndurărilor Tale, şi au fost neascultători la mare, la marea Roşie.
 8. Dar El i -a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Şi arate puterea.
 9. A mustrat marea Roşie, şi ea s'a uscat; şi i -a trecut prin adÓncuri ca printr'un pustiu.
 10. I -a scăpat din mÓna celui ce -i ura, şi i -a izbăvit din mÓna vrăjmaşului.
 11. Apele au acoperit pe protivnicii lor. N'a rămas unul măcar din ei.
 12. Atunci ei au crezut Ón cuvintele Lui şi au cÓntat laudele Lui.
 13. Dar au uitat curÓnd lucrările Lui, şi n'au aşteptat Ómplinirea planurilor Lui.
 14. Ci i -a apucat pofta Ón pustie, şi au ispitit pe Dumnezeu Ón pustietate.
 15. El le -a dat ce cereau; dar a trimes o molimă printre ei.
 16. Œn tabără au fost geloşi pe Moise, şi pe Aaron, sfÓntul Domnului.
 17. Atunci s'a deschis pămÓntul, şi a Ónghiţit pe Datan, şi s'a Ónchis deasupra cetei lui Abiram.
 18. Focul le -a aprins ceata, şi flacăra a mistuit pe cei răi.
 19. Au făcut un viţel Ón Horeb. S'au Ónchinat Ónaintea unui chip turnat,
 20. şi au schimbat Slava lor, pe chipul unui bou, care mănÓncă iarbă.
 21. Au uitat pe Dumnezeu, MÓntuitorul lor, care făcuse lucruri mari Ón Egipt,
 22. minuni Ón ţara lui Ham, semne minunate la marea Roşie.
 23. Şi El a vorbit să -i nimicească: dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc Ónaintea Lui, ca să -L abată dela mÓnia Lui şi să -L oprească să -i nimicească.
 24. Ei au nesocotit ţara desfătărilor; n'au crezut Ón CuvÓntul Domnului,
 25. ci au cÓrtit Ón corturile lor, şi n'au ascultat de glasul Lui.
 26. Atunci El a ridicat mÓna şi a jurat că -i va face să cadă Ón pustie,
 27. că le va doborÓ sămÓnţa printre neamuri, şi -i va Ómprăştia Ón mijlocul ţărilor.
 28. Ei s'au alipit de Baal-Peor, şi au mÓncat vite jertfite morţilor.
 29. Au mÓniat astfel pe Domnul prin faptele lor, şi o urgie a izbucnit Óntre ei.
 30. Dar Fineas s'a sculat şi a făcut judecată, şi astfel urgia s'a oprit.
 31. Lucrul acesta i -a fost socotit ca o stare de neprihănire, din neam Ón neam, pe vecie.
 32. Ei au mÓniat pe Domnul la apele Meriba; şi Moise a fost pedepsit din pricina lor.
 33. Căci s'au răzvrătit Ómpotriva Duhului Lui, şi Moise a vorbit Ón chip uşuratic cu buzele.
 34. Ei n'au nimicit popoarele, pe cari le poruncise Domnul să le nimicească.
 35. Ci s-au amestecat cu neamurile, şi au Ónvăţat faptele lor,
 36. au slujit idolilor lor, cari au fost o cursă pentru ei.
 37. Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli,
 38. au vărsat sÓnge nevinovat, sÓngele fiilor şi fiicelor lor, pe cari i-au jertfit idolilor din Canaan, şi ţara a fost spurcată astfel prin omoruri.
 39. S'au spurcat prin faptele lor, au desfrÓnat prin faptele lor.
 40. Atunci Domnul S'a aprins de mÓnie Ómpotriva poporului Său, şi a urÓt moştenirea Lui.
 41. I -a dat Ón mÓnile neamurilor, cei ce Ói urau au stăpÓnit peste ei,
 42. vrăjmaşii lor i-au asuprit, şi au fost smeriţi supt puterea lor.
 43. El de mai multe ori i -a izbăvit, dar ei s'au arătat neascultători Ón planurile lor, şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.
 44. Dar El le -a văzut strÓmtorarea, cÓnd le -a auzit strigătele.
 45. Şi -a adus aminte de legămÓntul Său, şi a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare:
 46. a stÓrnit pentru ei mila tuturor celor ce i ţineau prinşi de război.
 47. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, şi strÓnge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfÓnt, şi să ne fălim cu lauda Ta!
 48. BinecuvÓntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecincie Ón vecinicie! Şi tot poporul să zică: ,,Amin! Lăudaţi pe Domnul!``

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/106/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.