1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt Ón Efes şi credincioşii Ón Hristos Isus:
 2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
 3. Binecuv‚ntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuv‚ntat cu tot felul de binecuv‚ntări duhovniceşti, Ón locurile cereşti, Ón Hristos.
 4. Œn El, Dumnezeu ne-a ales Ónainte de Óntemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană Ónaintea Lui, după ce, Ón dragostea Lui,
 5. ne-a r‚nduit mai dinainte să fim Ónfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
 6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat Ón Preaiubitul Lui.
 7. Œn El avem răscumpărarea, prin s‚ngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
 8. pe care l-a răsp‚ndit din belşug peste noi, prin orice fel de Ónţelepciune şi de pricepere;
 9. căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise Ón Sine Ónsuşi,
 10. ca să-l aducă la Óndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi Óntr-unul Ón Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe păm‚nt.
 11. Œn El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind r‚nduiţi mai dinainte, după hotăr‚rea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,
 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit Ón Hristos.
 13. Şi voi, după ce aţi auzit cuv‚ntul adevărului (Evanghelia m‚ntuirii voastre), aţi crezut Ón El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sf‚nt, care fusese făgăduit,
 14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor c‚ştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
 15. De aceea şi eu, de c‚nd am auzit despre credinţa Ón Domnul Isus care este Ón voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
 16. nu Óncetez să aduc mulţumiri pentru voi, c‚nd vă pomenesc Ón rugăciunile mele.
 17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de Ónţelepciune şi de descoperire, Ón cunoaşterea Lui,
 18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui Ón sfinţi,
 19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
 20. pe care a desfăşurat-o Ón Hristos, prin faptul că L-a Ónviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, Ón locurile cereşti,
 21. mai presus de orice domnie, de orice stăp‚nire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai Ón veacul acesta, ci şi Ón cel viitor.
 22. El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
 23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul Ón toţi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/56/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.