1. Iuda, rob al lui Isus Hristos, şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi Ón Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi pentru Isus Hristos:
 2. Óndurarea, pacea şi dragostea să vă fie Ónmulţite.
 3. Preaiubiţilor, pe c‚nd căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre m‚ntuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă Óndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.
 4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru os‚nda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă Ón desfr‚nare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăp‚n şi Domn Isus Hristos.
 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, Ón urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.
 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi Ón lanţuri veşnice, Ón Óntuneric, pe Óngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.
 7. Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau Ónainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.
 8. Totuşi oamenii aceştia, t‚r‚ţi de visările lor, Óşi p‚ngăresc la fel trupul, nesocotesc stăp‚nirea şi batjocoresc dregătoriile.
 9. Arhanghelul Mihail, c‚nd se Ómpotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a Óndrăznit să rostească Ómpotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: ÑDomnul să te mustre!î
 10. Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, şi se pierd singuri Ón ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.
 11. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat Ón rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de c‚ştig! Au pierit Óntr-o răscoală ca a lui Core!
 12. Sunt nişte st‚nci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine Ómpreună cu voi, şi se Óndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, m‚naţi Óncoace şi Óncolo de v‚nturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi;
 13. nişte valuri Ónfuriate ale mării, care Óşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura Óntunericului pentru vecie.
 14. Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, c‚nd a zis: ÑIată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,
 15. ca să facă o judecată Ómpotriva tuturor, şi să Óncredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut Ón chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit Ómpotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.î
 16. Ei sunt nişte c‚rtitori, nemulţumiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru c‚ştig.
 17. Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.
 18. Cum vă spuneau că Ón vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
 19. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.
 20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sf‚ntă, rugaţi-vă prin Duhul Sf‚nt,
 21. ţineţi-vă Ón dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi Óndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
 22. Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
 23. căutaţi să m‚ntuiţi pe unii, smulg‚ndu-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, ur‚nd p‚nă şi cămaşa m‚njită de carne.
 24. Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă Ónfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie Ónaintea slavei Sale,
 25. singurului Dumnezeu, M‚ntuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăp‚nire, mai Ónainte de toţi vecii, şi acum şi Ón veci. Amin.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/51/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.