1. Œn vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de gr‚u, Óntr-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flăm‚nzi, au Ónceput să smulgă spice de gr‚u şi să le măn‚nce.
 2. Fariseii, c‚nd au văzut lucrul acesta, I-au zis: ÑUite că ucenicii Tăi fac ce nu este Óngăduit să facă Ón ziua Sabatului.î
 3. Dar Isus le-a răspuns: ÑOare n-aţi citit ce a făcut David, c‚nd a flăm‚nzit, el şi cei ce erau Ómpreună cu el?
 4. Cum a intrat Ón Casa lui Dumnezeu, şi a m‚ncat p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului, pe care nu-i era Óngăduit să le măn‚nce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor?
 5. Sau n-aţi citit Ón Lege că, Ón zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul Ón Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?
 6. Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare dec‚t Templul.
 7. Dacă aţi fi ştiut ce Ónseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfeí, n-aţi fi os‚ndit pe nişte nevinovaţi.
 8. Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.î
 9. Isus a plecat de acolo, şi a intrat Ón sinagogă.
 10. Şi iată că Ón sinagogă era un om care avea o m‚nă uscată. Ei, ca să poată Ónvinui pe Isus, L-au Óntrebat: ÑEste Óngăduit a vindeca Ón zilele de Sabat?î
 11. El le-a răspuns: ÑCine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade Óntr-o groapă, Ón ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?
 12. Cu c‚t mai de preţ este deci un om dec‚t o oaie? De aceea este Óngăduit a face bine Ón zilele de Sabat.î
 13. Atunci a zis omului aceluia: ÑŒntinde-ţi m‚na!î El a Óntins-o, şi m‚na s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.
 14. Fariseii au ieşit afară, şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.
 15. Dar Isus, ca unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii,
 16. şi le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut;
 17. ca să se Ómplinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:
 18. ÑIată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, Ón care sufletul Meu Óşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.
 19. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
 20. Nu va fr‚nge o trestie ruptă, şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, p‚nă va face să biruie judecata.
 21. Şi Neamurile vor nădăjdui Ón Numele Lui.î
 22. Atunci I-au adus un Óndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea.
 23. Toate noroadele, mirate, ziceau: ÑNu cumva este acesta Fiul lui David?î
 24. C‚nd au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis: ÑOmul acesta nu scoate dracii dec‚t cu Beelzebul, domnul dracilor!î
 25. Isus, care le cunoştea g‚ndurile, le-a zis: ÑOrice Ómpărăţie dezbinată Ómpotriva ei Ónsăşi, este pustiită; şi orice cetate sau casă, dezbinată Ómpotriva ei Ónsăşi, nu poate dăinui.
 26. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci, cum poate dăinui Ómpărăţia lui?
 27. Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri.
 28. Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Œmpărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.
 29. Sau, cum poate cineva să intre Ón casa celui tare, şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai Ónt‚i pe cel tare? Numai atunci Ói va jefui casa.
 30. Cine nu este cu Mine, este Ómpotriva Mea, şi cine nu str‚nge cu Mine, risipeşte.
 31. De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula Ómpotriva Duhului Sf‚nt nu le va fi iertată.
 32. Oricine va vorbi Ómpotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi Ómpotriva Duhului Sf‚nt, nu va fi iertat nici Ón veacul acesta, nici Ón cel viitor.
 33. Ori faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul lui.
 34. Pui de năp‚rci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, c‚nd voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.
 35. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
 36. Vă spun că, Ón ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuv‚nt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
 37. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi os‚ndit.î
 38. Atunci unii din cărturari şi din Farisei au luat cuv‚ntul, şi I-au zis: ÑŒnvăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!î
 39. Drept răspuns, El le-a zis: ÑUn neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, dec‚t semnul proorocului Iona.
 40. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi Ón p‚ntecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi Ón inima păm‚ntului.
 41. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, Ón ziua judecăţii, şi-l vor os‚ndi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare dec‚t Iona.
 42. Œmpărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta, Ón ziua judecăţii, şi-l va os‚ndi, pentru că ea a venit de la marginile păm‚ntului, ca să audă Ónţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare dec‚t Solomon.
 43. Duhul necurat, c‚nd a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căut‚nd odihnă, şi n-o găseşte.
 44. Atunci zice: ÑMă voi Óntoarce Ón casa mea, de unde am ieşit. Şi, c‚nd vine Ón ea, o găseşte goală, măturată şi Ómpodobită.
 45. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele dec‚t el: intră Ón casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea dec‚t cea dint‚i. Tocmai aşa se va Ónt‚mpla şi cu acest neam viclean.î
 46. Pe c‚nd vorbea Óncă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El.
 47. Atunci cineva I-a zis: ÑIată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi caută să vorbească cu Tine.î
 48. Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: ÑCine este mama Mea, şi care sunt fraţii Mei?î
 49. Apoi Şi-a Óntins m‚na spre ucenicii Săi şi a zis: ÑIată mama Mea şi fraţii Mei!
 50. Căci oricine face voia Tatălui Meu care este Ón ceruri, acela Œmi este frate, soră şi mamă.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/40/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.