1. După aceea, Isus străbătea Galilea; nu voia să stea Ón Iudea, pentru că Iudeii căutau să-L omoare.
 2. Şi praznicul Iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.
 3. Fraţii Lui I-au zis: ÑPleacă de aici, şi du-Te Ón Iudea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările, pe care le faci.
 4. Nimeni nu face ceva Ón ascuns, c‚nd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.î
 5. Căci nici fraţii Lui nu credeau Ón El.
 6. Isus le-a zis: ÑVremea Mea n-a sosit Óncă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.
 7. Pe voi lumea nu vă poate urÓ; pe Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.
 8. Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu Óncă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a Ómplinit Óncă vremea.î
 9. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas Ón Galilea.
 10. După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.
 11. Iudeii Œl căutau Ón timpul praznicului, şi ziceau: ÑUnde este?î
 12. Noroadele vorbeau mult Ón şoaptă despre El. Unii ziceau: ÑEste un om bun.î Alţii ziceau: ÑNu, ci duce norodul Ón rătăcire.î
 13. Totuşi, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.
 14. Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi Ónvăţa norodul.
 15. Iudeii se mirau, şi ziceau: ÑCum are omul acesta Ónvăţătură, căci n-a Ónvăţat niciodată?î
 16. Isus le-a răspuns: ÑŒnvăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
 17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă Ónvăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
 18. Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui Ónsuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat, şi Ón el nu este str‚mbătate.
 19. Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omor‚ţi?î
 20. Norodul I-a răspuns: ÑAi drac. Cine caută să Te omoare?î
 21. Drept răspuns, Isus le-a zis: ÑO lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi de ea.
 22. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea Ómprejur ñ nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi ñ şi voi tăiaţi Ómprejur pe om Ón ziua Sabatului.
 23. Dacă un om primeşte tăierea Ómprejur Ón ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de m‚nie Ómpotriva Mea, pentru că am Ónsănătoşat un om Óntreg Ón ziua Sabatului?
 24. Nu judecaţi după Ónfăţişare, ci judecaţi după dreptate.î
 25. Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: ÑNu este El acela, pe care caută ei să-L omoare?
 26. Şi totuşi, iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, Ón adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?
 27. Dar noi ştim de unde este omul acesta; Ónsă, c‚nd va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.î
 28. Şi Isus, pe c‚nd Ónvăţa pe norod Ón Templu, striga: ÑMă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine Ónsumi, ci Cel ce M-a trimis, este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.
 29. Eu Œl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.î
 30. Ei căutau deci să-L prindă; şi nimeni n-a pus m‚na pe El, căci Óncă nu-I sosise ceasul.
 31. Mulţi din norod au crezut Ón El, şi ziceau: ÑC‚nd va veni Hristosul, va face mai multe semne dec‚t a făcut omul acesta?î
 32. Fariseii au auzit pe norod spun‚nd Ón şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci preoţii cei mai de seamă şi Fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă.
 33. Isus a zis: ÑMai sunt cu voi puţină vreme, şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis.
 34. Voi Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.î
 35. Iudeii au zis Óntre ei: ÑUnde are de g‚nd să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de g‚nd să se ducă la cei Ómprăştiaţi printre Greci, şi să Ónveţe pe Greci?
 36. Ce Ónseamnă cuvintele acestea, pe care le-a spus: ,Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni?î
 37. Œn ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat Ón picioare, şi a strigat: ÑDacă Ónsetează cineva, să vină la Mine, şi să bea.
 38. Cine crede Ón Mine, din inima lui vor curge r‚uri de apă vie, cum zice Scriptura.î
 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede Ón El. Căci Duhul Sf‚nt Óncă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese Óncă proslăvit.
 40. Unii din norod, c‚nd au auzit aceste cuvinte, ziceau: ÑAcesta este cu adevărat Proorocul.î
 41. Alţii ziceau: ÑAcesta este Hristosul.î Şi alţii ziceau: ÑCum, din Galilea are să vină Hristosul?
 42. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din săm‚nţa lui David, şi din satul Betleem, unde era David?î
 43. S-a făcut deci dezbinare Ón norod din pricina Lui.
 44. Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus m‚na pe El.
 45. Aprozii s-au Óntors deci la preoţii cei mai de seamă şi la Farisei. Şi aceştia le-au zis: ÑDe ce nu L-aţi adus?î
 46. Aprozii au răspuns: ÑNiciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.î
 47. Fariseii le-au răspuns: ÑDoar n-aţi fi fost duşi şi voi Ón rătăcire?
 48. A crezut Ón El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei?
 49. Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!î
 50. Nicodim, cel care venise la Isus noaptea, şi care era unul din ei, le-a zis:
 51. ÑLegea noastră os‚ndeşte ea pe un om Ónainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?î
 52. Drept răspuns, ei i-au zis: ÑŞi tu eşti din Galilea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galilea nu s-a ridicat nici un prooroc.î
 53. (Şi s-a Óntors fiecare acasă.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/43/07/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.