1. Iată Óncă vreo c‚teva din Pildele lui Solomon, str‚nse de oamenii lui Ezechia, Ómpăratul lui Iuda. ñ
 2. Slava lui Dumnezeu stă Ón ascunderea lucrurilor, dar slava Ómpăraţilor stă Ón cercetarea lucrurilor. ñ
 3. Œnălţimea cerurilor, ad‚ncimea păm‚ntului, şi inima Ómpăraţilor sunt nepătrunse. ñ
 4. Scoate zgura din argint, şi argintarul va face din el un vas ales.
 5. Scoate şi pe cel rău dinaintea Ómpăratului, şi scaunul lui de domnie se va Óntări prin neprihănire. ñ
 6. Nu te făli Ónaintea Ómpăratului, şi nu lua locul celor mari;
 7. căci este mai bine să ţi se zică: ÑSuie-te mai sus!î dec‚t să fii pogor‚t Ónaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii. ñ
 8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, c‚nd te va lua la ocări aproapele tău. ñ
 9. Apără-ţi pricina Ómpotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia,
 10. ca nu cumva, afl‚nd-o cineva, să te umple de ruşine, şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă. ñ
 11. Un cuv‚nt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere de aur Óntr-un coşuleţ de argint. ñ
 12. Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, aşa este Ónţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. ñ
 13. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: el Ónviorează sufletul stăp‚nului său.
 14. Ca norii şi v‚ntul fără ploaie, aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. ñ
 15. Prin răbdare se Ónduplecă un voievod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase.
 16. Dacă dai peste miere, nu m‚nca dec‚t at‚t c‚t Óţi ajunge, ca să nu ţi se sc‚rbească şi s-o verşi din gură. ñ
 17. Calcă rar Ón casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască. ñ
 18. Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă Ómpotriva aproapelui său. ñ
 19. Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchiopătează, aşa este Óncrederea Óntr-un stricat la ziua necazului. ñ
 20. Ca unul care Óşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine c‚ntă c‚ntece unei inimi Ón nenorocire. ñ
 21. Dacă este flăm‚nd vrăjmaşul tău, dă-i p‚ine să măn‚nce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.
 22. Căci făc‚nd aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, şi Domnul Óţi va răsplăti. ñ
 23. V‚ntul de miazănoapte aduce ploaia, şi limba clevetitoare aduce o faţă m‚hnită. ñ
 24. Mai bine să locuieşti Óntr-un colţ pe acoperiş, dec‚t să locuieşti Óntr-o casă mare cu o nevastă g‚lcevitoare. ñ
 25. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată. ñ
 26. Ca o f‚nt‚nă tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină Ónaintea celui rău. ñ
 27. Nu este bine să măn‚nci multă miere: tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta Ónsuţi. ñ
 28. Omul care nu este stăp‚n pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/20/25/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.