1. Ioas avea şapte ani, c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Şeba.
 2. Ioas a făcut ce este bine Ónaintea Domnului Ón tot timpul vieţii preotului Iehoiada.
 3. Iehoiada a luat pentru Ioas două neveste, şi Ioas a născut fii şi fiice.
 4. După aceea, Ioas şi-a pus de g‚nd să dreagă Casa Domnului.
 5. A str‚ns pe preoţi şi pe Leviţi, şi le-a zis: ÑDuceţi-vă prin cetăţile lui Iuda, şi str‚ngeţi bani din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea Casei Dumnezeului vostru. Şi grăbiţi-vă cu lucrul acesta.î Dar Leviţii nu s-au grăbit.
 6. Œmpăratul a chemat pe marele preot Iehoiada, şi i-a zis: ÑPentru ce n-ai vegheat ca Leviţii să str‚ngăî din Iuda şi din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului, şi pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei?
 7. Căci nelegiuita aceea de Atalia şi fiii ei au pustiit Casa lui Dumnezeu, şi au Óntrebuinţat Ón slujba Baalilor toate lucrurile Ónchinate Casei Domnului.î
 8. Atunci Ómpăratul a poruncit să se facă o ladă, şi să se pună afară la poarta Casei Domnului.
 9. Şi s-a dat de veste Ón Iuda şi Ón Ierusalim ca să se aducă Domnului darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel Ón pustie.
 10. Toate căpeteniile şi tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta, şi au adus şi au aruncat Ón ladă tot ce aveau de plătit.
 11. C‚nd vedeau Leviţii că e mult argint Ón ladă şi că era vremea ca s-o dea Ón m‚inile dregătorilor Ómpăratului, venea logofătul Ómpăratului şi slujbaşul marelui preot şi goleau lada. Apoi o luau şi o puneau iarăşi la loc. Aşa făceau Ón fiecare zi, şi au str‚ns mult argint.
 12. Œmpăratul şi Iehoiada Ól dădeau meşterilor Ónsărcinaţi cu facerea lucrării Ón Casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră şi t‚mplari, ca să dreagă Casa Domnului, precum şi lucrători Ón fier şi aramă, ca să dreagă Casa Domnului.
 13. Lucrătorii s-au apucat de lucru, şi au isprăvit ce era de dres; au pus casa lui Dumnezeu iarăşi Ón stare bună şi au Óntărit-o.
 14. C‚nd au isprăvit, au adus Ónaintea Ómpăratului şi Ónaintea lui Iehoiada argintul care mai rămăsese. Şi cu el au făcut unelte pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă şi pentru arderile de tot, pahare şi alte scule de aur şi de argint. Şi, Ón tot timpul vieţii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi de tot Ón Casa Domnului.
 15. Iehoiada a murit bătr‚n şi sătul de zile. La moarte, avea o sută treizeci de ani.
 16. L-au Óngropat Ón cetatea lui David la un loc cu Ómpăraţii, pentru că făcuse bine Ón Israel, şi faţă de Dumnezeu şi faţă de Casa Lui.
 17. După moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit şi s-au Ónchinat Ónaintea Ómpăratului. Atunci Ómpăratul i-a ascultat.
 18. Şi au părăsit Casa Domnului, Dumnezeului părinţilor lor, şi au slujit Astarteelor şi idolilor. M‚nia Domnului a venit asupra lui Iuda şi asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovaţi Ón felul acesta.
 19. Domnul a trimis la ei prooroci să-i Óntoarcă Ónapoi la El, dar n-au ascultat de Ónştiinţările pe care le-au primit.
 20. Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost Ómbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a Ónfăţişat Ónaintea poporului şi i-a zis: ÑAşa vorbeşte Dumnezeu: ÑPentru ce călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăşi. Pentru că aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi.î
 21. Şi au uneltit Ómpotriva lui, şi l-au ucis cu pietre, din porunca Ómpăratului, Ón curtea Casei Domnului.
 22. Œmpăratul Ioas nu şi-a adus aminte de bunăvoinţa pe care o avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, şi a omor‚t pe fiul lui. Zaharia a zis c‚nd a murit: ÑDomnul să vadă, şi să judece!î
 23. După trecerea anului, oastea Sirienilor s-a suit Ómpotriva lui Ioas, şi a venit Ón Iuda şi la Ierusalim. Au omor‚t din popor pe toate căpeteniile poporului, şi au trimis Ómpăratului toată prada la Damasc.
 24. Oastea Sirienilor a venit cu un mic număr de oameni. Totuşi, Domnul a dat Ón m‚inile lor o oaste foarte Ónsemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor. Astfel au pedepsit Sirienii pe Ioas.
 25. C‚nd au plecat de la el, după ce-l lăsaseră Ón mari suferinţe, slujitorii lui au uneltit Ómpotriva lui din pricina s‚ngelui fiului preotului Iehoiada. L-au omor‚t Ón patul lui, şi a murit. L-au Óngropat Ón cetatea lui David, dar nu l-au Óngropat Ón mormintele Ómpăraţilor.
 26. Iată pe cei ce au uneltit Ómpotriva lui: Zabad, fiul Şimeatei, o femeie Amonită, şi Iozabad, fiul Şimritei, o femeie Moabită.
 27. C‚t despre fiii lui, despre marele număr de proorocii făcute cu privire la el, şi despre dregerea Casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise Ón istoria din cartea Ómpăraţilor. Œn locul lui a domnit fiul său Amaţia.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/14/24/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.