1. Cuv‚ntul Domnului, care fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, Ómpăratul lui Iuda.
 2. ÑVoi nimici totul de pe faţa păm‚ntului, zice Domnul.î
 3. ÑVoi nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire, şi pe cei răi Ómpreună cu ele; voi nimici cu desăv‚rşire pe oameni de pe faţa păm‚ntului, zice Domnul.î
 4. ÑŒmi voi Óntinde m‚na Ómpotriva lui Iuda, şi Ómpotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăv‚rşire din locul acesta rămăşiţele lui Baal, numele slujitorilor săi şi preoţii Ómpreună cu ei,
 5. pe cei ce se Ónchină pe acoperişuri Ónaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se Ónchină jur‚nd pe Domnul, dar care jură şi pe Ómpăratul lor Malcam,
 6. pe cei ce s-au abătut de la Domnul, şi pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu Óntreabă de El.î
 7. ÑTăcere Ónaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Şi-a sfinţit oaspeţii.
 8. Œn ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voievozii şi fiii Ómpăratului, şi pe toţi cei ce poartă haine străine.
 9. Œn ziua aceea, voi pedepsi şi pe toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie şi de Ónşelăciune casa stăp‚nului lor.
 10. Œn ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peştilor, urlete Ón cealaltă mahala a cetăţii, şi un mare prăpăd de dealuri.
 11. Văitaţi-vă locuitori din Macteş. Căci toţi cei ce fac negoţ sunt nimiciţi, toţi cei Óncărcaţi cu argint sunt nimiciţi cu desăv‚rşire.
 12. Œn vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare, şi voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor, şi zic Ón inima lor: ,Domnul nu va face nici bine nici rău!í
 13. Averile lor vor fi de jaf, şi casele lor vor fi pustiite; vor zidi case şi nu le vor locui, vor sădi vii, şi nu vor bea vin din ele.î
 14. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape şi vine Ón graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar.
 15. Ziua aceea este o zi de m‚nie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de Óntuneric şi negură, o zi de nori şi de Óntunecime,
 16. o zi Ón care va răsuna tr‚mbiţa şi strigătele de război Ómpotriva cetăţilor Óntărite şi turnurilor Ónalte.
 17. Atunci voi pune pe oameni la str‚mtoare, şi vor b‚jb‚i ca nişte orbi, pentru că au păcătuit Ómpotriva Domnului; de aceea le voi vărsa s‚ngele ca praful, şi carnea ca gunoiul!
 18. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să-i izbăvească, Ón ziua m‚niei Domnului; ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/36/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.