1. Iov a luat cuv‚ntul şi a zis:
 2. ÑAscultaţi, ascultaţi cuvintele mele, daţi-mi măcar această m‚ng‚iere.
 3. Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog; şi, după ce voi vorbi, veţi putea să vă bateţi joc.
 4. Oare Ómpotriva unui om se Óndreaptă pl‚ngerea mea? Şi pentru ce n-aş fi nerăbdător?
 5. Priviţi-mă, miraţi-vă, şi puneţi m‚na la gură.
 6. C‚nd mă g‚ndesc, mă Ónspăim‚nt, şi un tremur Ómi apucă tot trupul:
 7. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce Ói vezi Ómbătr‚nind şi sporind Ón putere?
 8. Săm‚nţa lor se Óntăreşte cu ei şi Ón faţa lor, odraslele lor propăşesc sub ochii lor.
 9. Œn casele lor domneşte pacea, fără umbră de frică; nuiaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească.
 10. Taurii lor sunt plini de vlagă şi prăsitori, juncanele lor zămislesc şi nu leapădă.
 11. Œşi lasă copiii să se Ómprăştie ca nişte oi, şi copiii se zbenguie Ón jurul lor.
 12. C‚ntă cu sunet de tobă şi de harfă, se desfată cu sunete de caval.
 13. Œşi petrec zilele Ón fericire, şi se pogoară Óntr-o clipă Ón locuinţa morţilor.
 14. Şi totuşi ziceau lui Dumnezeu: ,Pleacă de la noi. Nu voim să cunoaştem căile Tale.
 15. Ce este Cel Atotputernic, ca să-I slujim? Ce vom c‚ştiga dacă-I vom Ónălţa rugăciuni?
 16. Ce! nu sunt ei Ón stăp‚nirea fericirii? ñ Departe de mine sfatul celor răi! ñ
 17. dar de multe ori se Ónt‚mplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea şi lor Dumnezeu partea lor de dureri Ón m‚nia Lui,
 18. să fie ca paiul luat de v‚nt, ca pleava luată de v‚rtej?
 19. Veţi zice că pentru fiii Săi păstrează Dumnezeu pedeapsa. Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu, ca să simtă;
 20. el ar trebui să-şi vadă nimicirea, el ar trebui să bea m‚nia Celui Atotputernic.
 21. Căci, ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el, c‚nd numărul lunilor i s-a Ómplinit?
 22. Oare pe Dumnezeu Œl vom Ónvăţa minte, pe El, care c‚rmuieşte duhurile cereşti?
 23. Unul moare Ón mijlocul propăşirii, păcii şi fericirii,
 24. cu coapsele Óncărcate de grăsime, şi măduva oaselor plină de suc.
 25. Altul moare, cu amărăciunea Ón suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire,
 26. şi am‚ndoi adorm Ón ţăr‚nă, am‚ndoi sunt m‚ncaţi de viermi.
 27. Ştiu eu bine care sunt g‚ndurile voastre, ce judecăţi nedrepte rostiţi asupra mea.
 28. Voi ziceţi: ,Unde este casa apăsătorului? Unde este cortul Ón care locuiau nelegiuiţii?í
 29. Dar ce! n-aţi Óntrebat pe călători, şi nu ştiţi ce istorisesc ei?
 30. Cum Ón ziua nenorocirii, cel rău este cruţat, şi Ón ziua m‚niei, el scapă.
 31. Cine Ól mustră Ón faţă pentru purtarea lui? Cine Ói răsplăteşte tot ce a făcut?
 32. Este dus la groapă, şi i se pune o strajă la morm‚nt.
 33. Bulgării din vale Ói sunt mai uşori, căci toţi oamenii merg după el, şi o mulţime Ói merge Ónainte.
 34. Pentru ce dar Ómi daţi m‚ng‚ieri deşarte? Ce mai răm‚ne din răspunsurile voastre dec‚t viclenie?î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/21/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.