1. Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire;
 2. şi, ca nişte prunci născuţi de cur‚nd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre m‚ntuire,
 3. dacă aţi gustat Ón adevăr că bun este Domnul.
 4. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă Ónaintea lui Dumnezeu.
 5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sf‚ntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
 6. Căci este scris Ón Scriptură: ÑIată că pun Ón Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se Óncrede Ón El, nu va fi dat de ruşine.î
 7. Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, Ñpiatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă Ón capul unghiuluiî;
 8. şi Ño piatră de poticnire, şi o st‚ncă de cădereî. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuv‚ntul, şi la aceasta sunt r‚nduiţi.
 9. Voi Ónsă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie Ómpărătească, un neam sf‚nt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a c‚ştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din Óntuneric la lumina Sa minunată;
 10. pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi Óndurare, dar acum aţi căpătat Óndurare.
 11. Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii păm‚nteşti care se războiesc cu sufletul.
 12. Să aveţi o purtare bună Ón mijlocul Neamurilor, pentru ca Ón ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu Ón ziua cercetării.
 13. Fiţi supuşi oricărei stăp‚niri omeneşti, pentru Domnul: at‚t Ómpăratului, ca Ónalt stăp‚nitor,
 14. c‚t şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine.
 15. Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făc‚nd ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.
 16. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu.
 17. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste Ómpăratului!
 18. Slugilor, fiţi supuse stăp‚nilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi bl‚nzi, ci şi celor greu de mulţumit.
 19. Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă Óntristare, şi suferă pe nedrept.
 20. Œn adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, c‚nd aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, c‚nd aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.
 21. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.
 22. ÑEl n-a făcut păcat, şi Ón gura Lui nu s-a găsit vicleşugî.
 23. C‚nd era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, c‚nd era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.
 24. El a purtat păcatele noastre Ón trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
 25. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi Óntors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/46/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.