1. Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie m‚ntuiţi.
 2. Le mărturisesc că ei au r‚vnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere:
 3. pentru că, Óntruc‚t n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună Ónainte o neprihănire a lor Ónşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.
 4. Căci Hristos este sf‚rşitul Legii, pentru ca oricine crede Ón El, să poată căpăta neprihănirea.
 5. Œn adevăr, Moise scrie că omul care Ómplineşte neprihănirea, pe care o dă Legea, va trăi prin ea.
 6. Pe c‚nd iată cum vorbeşte neprihănirea, pe care o dă credinţa: ÑSă nu zici Ón inima ta: ,Cine se va sui Ón cer?í (Să pogoare adică pe Hristos din cer).
 7. Sau: ,Cine se va pogorÓ Ón Ad‚nc?í (Să scoale adică pe Hristos din morţi).
 8. Ce zice ea deci? ,Cuv‚ntul este aproape de tine: Ón gura ta şi Ón inima ta.í Şi cuv‚ntul acesta este cuv‚ntul credinţei, pe care-l propovăduim noi.
 9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi Ón inima ta că Dumnezeu L-a Ónviat din morţi, vei fi m‚ntuit.
 10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la m‚ntuire,
 11. după cum zice Scriptura: ,Oricine crede Ón el, nu va fi dat de ruşine.í
 12. Œn adevăr, nu este nici o deosebire Óntre Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat Ón Óndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
 13. Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi m‚ntuit.í
 14. Dar cum vor chema pe Acela Ón care n-au crezut? Şi cum vor crede Ón Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?
 15. Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: ,C‚t de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!í
 16. Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: ,Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?í
 17. Astfel, credinţa vine Ón urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuv‚ntul lui Hristos.
 18. Dar eu Óntreb: ,N-au auzit ei?í Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot păm‚ntul, şi cuvintele lor au ajuns p‚nă la marginile lumii.í
 19. Dar Óntreb iarăşi: ,N-a ştiut Israel lucrul acesta?í Ba da; căci Moise, cel dint‚i, zice: ,Vă voi Óntăr‚ta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţ‚ţa m‚nia printr-un neam fără pricepere.í
 20. Şi Isaia merge cu Óndrăzneala p‚nă acolo că zice: ,Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu Óntrebau de Mine.í
 21. Pe c‚nd, despre Israel zice: ,Toată ziua Mi-am Óntins m‚inile spre un norod răzvrătit şi Ómpotrivitor la vorbă.í

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/52/10/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.