1. Voi eraţi morţi Ón greşelile şi Ón păcatele voastre,
 2. Ón care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum Ón fiii neascultării.
 3. Œntre ei eram şi noi toţi odinioară, c‚nd trăiam Ón poftele firii noastre păm‚nteşti, c‚nd făceam voile firii păm‚nteşti şi ale g‚ndurilor noastre, şi eram din fire copii ai m‚niei, ca şi ceilalţi.
 4. Dar Dumnezeu, care este bogat Ón Óndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
 5. măcar că eram morţi Ón greşelile noastre, ne-a adus la viaţă Ómpreună cu Hristos (prin har sunteţi m‚ntuiţi).
 6. El ne-a Ónviat Ómpreună, şi ne-a pus să şedem Ómpreună Ón locurile cereşti, Ón Hristos Isus,
 7. ca să arate Ón veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, Ón bunătatea Lui faţă de noi Ón Hristos Isus.
 8. Căci prin har aţi fost m‚ntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
 10. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi Ón Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm Ón ele.
 11. De aceea voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi Ómprejur de către aceia care se cheamă tăiaţi Ómprejur, şi care sunt tăiaţi Ómprejur Ón trup de m‚na omului:
 12. aduceţi-vă aminte că Ón vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie Ón Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu Ón lume.
 13. Dar acum, Ón Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin s‚ngele lui Hristos.
 14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
 15. şi, Ón trupul Lui, a Ónlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, Ón or‚nduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie Ón El Ónsuşi un singur om nou, făc‚nd astfel pace;
 16. şi a Ómpăcat pe cei doi cu Dumnezeu Óntr-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
 17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
 18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, Óntr-un Duh.
 19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi Ómpreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
 20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
 21. Œn El toată clădirea, bine Ónchegată, creşte ca să fie un Templu sf‚nt Ón Domnul.
 22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi Ómpreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/56/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.