1. Prorocia, Cuv‚ntul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a Óntins cerurile şi a Óntemeiat păm‚ntul, şi a Óntocmit duhul omului din el:
 2. Iată, voi preface Ierusalimul Óntr-un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur, şi chiar pentru Iuda, la Ómpresurarea Ierusalimului.
 3. Œn ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate neamurile păm‚ntului se vor str‚nge Ómpotriva lui.
 4. Œn ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu ameţeală pe toţi caii, şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei; dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda, şi voi orbi toţi caii popoarelor.
 5. Căpeteniile lui Iuda vor zice Ón inima lor: Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oştirilor, Dumnezeul lor.
 6. Œn ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui Ón dreapta şi Ón st‚nga pe toate popoarele de jur Ómprejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi.
 7. Domnul va m‚ntui mai Ónt‚i corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se Ónalţe peste Iuda.
 8. Œn ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi Ón ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Œngerul Domnului Ónaintea lor.
 9. Œn ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni Ómpotriva Ierusalimului.
 10. Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de Óndurare şi de rugăciune, şi Óşi vor Óntoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Œl vor pl‚nge cum pl‚nge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor pl‚nge amarnic, cum pl‚nge cineva pe un Ónt‚i născut.
 11. Œn ziua aceea, va fi jale mare Ón Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon Ón valea Meghidonului.
 12. Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit, şi femeile ei deosebit;
 13. familia casei lui Levi deosebit, şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit, şi femeile ei deosebit;
 14. toate celelalte familii, fiecare familie deosebit, şi femeile ei deosebit.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/38/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.