1. ÑAcum, către voi se Óndreaptă porunca aceasta, preoţilor!
 2. Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca Ón voi blestemul, şi voi blestema binecuv‚ntările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea.
 3. Iată, vă voi nimici săm‚nţa, şi vă voi arunca balega Ón faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, şi veţi fi luaţi Ómpreună cu ele.
 4. Veţi şti atunci că Eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legăm‚ntul Meu cu Levi să răm‚nă Ón picioare, zice Domnul oştirilor.
 5. Legăm‚ntul Meu cu el era un legăm‚nt de viaţă şi de pace. I l-am dat ca să se teamă de Mine; şi el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu.
 6. Legea adevărului era Ón gura lui, şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine Ón pace şi Ón neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău.
 7. Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se aşteaptă Ónvăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor.
 8. Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi, şi aţi călcat legăm‚ntul lui Levi, zice Domnul oştirilor.
 9. De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi Ónjosiţi Ónaintea Óntregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, c‚nd tălmăciţi Legea.
 10. N-avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem aşa de necredincioşi unul faţă de altul, p‚ngărind astfel legăm‚ntul părinţilor noştri?
 11. Iuda s-a arătat necredincios, şi Ón Iuda şi la Ierusalim s-a săv‚rşit o ur‚ciune; fiindcă Iuda a spurcat ce este Ónchinat Domnului, ce iubeşte Domnul, şi s-a unit cu fiica unui dumnezeu străin.
 12. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează şi răspunde, Ól va nimici din corturile lui Iacov, şi va nimici pe cel ce aduce un dar de m‚ncare Domnului oştirilor.
 13. Iată acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu pl‚nsete şi gemete, aşa Ónc‚t El nu mai caută la darurile de m‚ncare, şi nu mai poate primi nimic din m‚inile voastre.
 14. Şi dacă Óntrebaţi: ,Pentru ce?íÖ Pentru că Domnul a fost martor Óntre tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai Óncheiat legăm‚nt!
 15. Nu ne-a dat Unul singur Dumnezeu suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Săm‚nţă dumnezeiască! Luaţi seama dar Ón mintea voastră, şi nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui!
 16. ,Căci Eu urăsc despărţirea Ón căsătorie, ñ zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, ñ şi pe cel ce Óşi acoperă haina cu silnicie, ñ zice Domnul oştirilor. ñ De aceea, luaţi seama Ón mintea voastră, şi nu fiţi necredincioşi!î
 17. Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre, şi mai Óntrebaţi: ÑCu ce L-am obosit?î ñ ÑPrin faptul că ziceţi: ,Oricine face rău este bun Ónaintea Domnului, şi de el are plăcere!í Sau: ÑUnde este Dumnezeul dreptăţii?î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/39/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.