1. Œmpăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,
 2. care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: ÑSă nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v-ar Óntoarce negreşit inimile Ónspre dumnezeii lor.î De aceste neamuri s-a alipit Solomon, t‚r‚t de iubire.
 3. A avut de neveste şapte sute de crăiese Ómpărăteşti şi trei sute de ţiitoare; şi nevestele i-au abătut inima.
 4. C‚nd a Ómbătr‚nit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost Ón totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.
 5. Solomon s-a dus după Astartea, zeiţa Sidonienilor, şi după Milcom, ur‚ciunea Amoniţilor.
 6. Şi Solomon a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, şi n-a urmat Ón totul pe Domnul, ca tatăl său David.
 7. Atunci Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc Ónalt pentru Chemoş, ur‚ciunea Moabului, pentru Moloc, ur‚ciunea fiilor lui Amon.
 8. Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tăm‚ie şi jertfe dumnezeilor lor.
 9. Domnul S-a m‚niat pe Solomon, pentru că Óşi abătuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori.
 10. Œn privinţa aceasta Ói spusese să nu meargă după alţi dumnezei; dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului.
 11. Şi Domnul a zis lui Solomon: ÑFiindcă ai făcut aşa, şi n-ai păzit legăm‚ntul Meu şi legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe Ómpărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău.
 12. Numai, nu voi face lucrul acesta Ón timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din m‚na fiului tău o voi rupe.
 13. Nu voi rupe Ónsă toată Ómpărăţia; voi lăsa o seminţie fiului tău, din pricina robului Meu David, şi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.
 14. Domnul a ridicat un vrăjmaş lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul Ómpărătesc al Edomului.
 15. Pe vremea c‚nd a bătut David Edomul, Ioab, căpetenia oştirii, suindu-se să Óngroape morţii, a ucis toată partea bărbătească din Edom;
 16. a rămas acolo şase luni cu tot Israelul, p‚nă ce a nimicit toată partea bărbătească.
 17. Atunci Hadad a fugit cu nişte Edomiţi, slujitori ai tatălui său, şi s-a dus Ón Egipt. Hadad era Óncă un băiat pe atunci.
 18. Plec‚nd din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei nişte oameni din Paran, şi au ajuns Ón Egipt la Faraon, Ómpăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de m‚ncare, şi i-a dat moşii.
 19. Hadad a căpătat trecere Ónaintea lui Faraon, p‚nă acolo Ónc‚t Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora Ómpărătesei Tahpenes.
 20. Sora Tahpenei i-a născut pe fiul său Ghenubat. Tahpenes l-a Ónţărcat Ón casa lui Faraon; şi Ghenubat a fost Ón casa lui Faraon, Ón mijlocul copiilor lui Faraon.
 21. C‚nd a auzit Hadad Ón Egipt că David a adormit cu părinţii lui, şi că Ioab, căpetenia oştirii, murise, a zis lui Faraon: ÑLasă-mă să mă duc Ón ţara mea.î
 22. Şi Faraon i-a zis: ÑCe-ţi lipseşte la mine, de doreşti să te duci Ón ţara ta?î El a răspuns: ÑNimic, dar lasă-mă să plec.î
 23. Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaş lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăp‚nul său Hadadezer, Ómpăratul din Ţoba.
 24. El str‚nsese nişte oameni la el, şi se făcuse capul cetei, c‚nd a măcelărit David oştile stăp‚nului său. S-au dus la Damasc, şi s-au aşezat acolo şi au domnit la Damasc.
 25. El a fost un vrăjmaş al lui Israel Ón tot timpul vieţii lui Solomon, Ón acelaşi timp c‚nd Ói făcea rău Hadad, şi ura pe Israel. El a Ómpărăţit peste Siria.
 26. Şi Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat m‚na Ómpotriva Ómpăratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din Ţereda, şi avea ca mamă pe o văduvă numită Ţerua.
 27. Iată cu ce prilej a ridicat el m‚na Ómpotriva Ómpăratului. Solomon zidea Milo, şi Ónchidea spărturile cetăţii tatălui său David.
 28. Ieroboam era tare şi viteaz; şi Solomon, văz‚nd pe t‚nărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.
 29. Œn vremea aceea, Ieroboam, ieşind din Ierusalim, a fost Ónt‚lnit pe drum de proorocul Ahia din Silo, Ómbrăcat cu o haină nouă. Erau am‚ndoi singuri pe c‚mp.
 30. Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o Ón douăsprezece bucăţi,
 31. şi a zis lui Ieroboam: ÑIa-ţi zece bucăţi! Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi rupe Ómpărăţia din m‚na lui Solomon, şi-ţi voi da zece seminţii.
 32. Dar el va avea o seminţie, din pricina robului Meu David, şi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israel.
 33. Şi aceasta, pentru că M-au părăsit, şi s-au Ónchinat Ónaintea Astarteei, zeiţa Sidonienilor, Ónaintea lui Chemoş, dumnezeul Moabului, şi Ónaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, şi pentru că n-au umblat Ón căile Mele ca să facă ce este drept Ónaintea Mea, şi să păzească legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon.
 34. Nu voi lua din m‚na lui toată Ómpărăţia, căci Ól voi ţine domn Ón tot timpul vieţii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales, şi care a păzit poruncile şi legile Mele.
 35. Dar voi lua Ómpărăţia din m‚na fiului său, şi-ţi voi da zece seminţii din ea;
 36. voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David să aibă totdeauna o lumină Ónaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun Ón ea Numele Meu.
 37. Pe tine te voi lua, şi vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi Ómpăratul lui Israel.
 38. Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla Ón căile Mele, şi dacă vei face ce este drept Ónaintea Mea, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu tine, Óţi voi zidi o casă trainică, aşa cum am zidit lui David, şi-ţi voi da ţie pe Israel.
 39. Voi smeri prin aceasta săm‚nţa lui David, dar nu pentru totdeauna.î
 40. Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Şi Ieroboam s-a sculat, şi a fugit Ón Egipt la Şişac, Ómpăratul Egiptului; a locuit Ón Egipt p‚nă la moartea lui Solomon.
 41. Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el, şi Ónţelepciunea lui, nu sunt scrise oare Ón cartea faptelor lui Solomon?
 42. Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.
 43. Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui, şi a fost Óngropat Ón cetatea tatălui său David. Œn locul lui a domnit fiul său Roboam.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/11/11/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.