1. Œmpărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, Ón ce priveşte slava Domnului, şi a venit să-l Óncerce prin Óntrebări grele.
 2. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, şi cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult, şi pietre scumpe. S-a dus la Solomon şi i-a spus tot ce avea pe inimă.
 3. Solomon i-a răspuns la toate Óntrebările, şi n-a fost nimic, pe care Ómpăratul să nu fi ştiut să i-l lămurească.
 4. Œmpărăteasa din Seba a văzut toată Ónţelepciunea lui Solomon, şi casa pe care o zidise,
 5. şi bucatele de la masa lui, şi locuinţa slujitorilor lui, şi slujbele şi hainele celor ce-i slujeau, şi paharnicii lui, şi arderile de tot pe care le aducea Ón Casa Domnului.
 6. Uimită, a zis Ómpăratului: ÑDeci era adevărat ce am auzit Ón ţara mea despre faptele şi Ónţelepciunea ta!
 7. Dar nu credeam, p‚nă n-am venit şi n-am văzut cu ochii mei. Şi iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă Ónţelepciune şi propăşire dec‚t am auzit merg‚ndu-ţi faima.
 8. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt necurmat Ónaintea ta, care aud Ónţelepciunea ta!
 9. Binecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus Ómpărat, ca să judeci şi să faci dreptate.î
 10. Ea a dat Ómpăratului o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii, şi pietre scumpe. N-au mai venit niciodată Ón urmă at‚tea mirodenii c‚te a dat Ómpărăteasa din Seba Ómpăratului Solomon.
 11. Corăbiile lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir şi foarte mult lemn de santal şi pietre scumpe.
 12. Œmpăratul a făcut cu lemnul mirositor pălimare pentru Casa Domnului şi pentru casa Ómpăratului, şi harfe şi alăute pentru c‚ntăreţi. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor, şi nu s-a mai văzut p‚nă Ón ziua de azi.
 13. Œmpăratul Solomon a dat Ómpărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut, şi i-a mai dat şi pe deasupra daruri vrednice de un Ómpărat ca Solomon. Apoi ea s-a Óntors şi s-a dus Ón ţara ei, cu slujitorii ei.
 14. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur,
 15. afară de ce scotea de la negustorii cei mari şi din negoţul cu mărfuri, de la toţi Ómpăraţii Arabiei, şi de la dregătorii ţării.
 16. Œmpăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a Óntrebuinţat şase sute de sicli de aur,
 17. şi alte trei sute de scuturi mici de aur bătut, şi pentru fie care din ele a Óntrebuinţat trei mine de aur; şi Ómpăratul le-a pus Ón casa numită Pădurea Libanului.
 18. Œmpăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeş, şi l-a acoperit cu aur curat.
 19. Scaunul acesta de domnie avea şase trepte, şi partea de sus era rotunjită pe dinapoi, de fiecare parte a scaunului erau rezemători: l‚ngă rezemători stăteau doi lei,
 20. şi pe cele şase trepte stăteau doisprezece lei de o parte şi de alta. Aşa ceva nu s-a făcut pentru nici o Ómpărăţie.
 21. Toate paharele Ómpăratului Solomon erau de aur, şi toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nici o trecere.
 22. Căci Ómpăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram; şi corăbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aduc‚nd aur şi argint, fildeş, maimuţe şi păuni.
 23. Œmpăratul Solomon a Óntrecut pe toţi Ómpăraţii păm‚ntului Ón bogăţii şi Ónţelepciune.
 24. Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă Ónţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu Ón inima lui.
 25. Şi fie care Óşi aducea darul lui: lucruri de argint şi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai şi cat‚ri; aşa era Ón fiecare an.
 26. Solomon a str‚ns care şi călărime; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a pus Ón cetăţile unde Óşi ţinea carele şi la Ierusalim l‚ngă Ómpărat.
 27. Œmpăratul a făcut ca argintul să fie tot aşa de obişnuit la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot aşa de mulţi ca smochinii din Egipt care cresc pe c‚mpie.
 28. Solomon Óşi aducea caii din Egipt; o ceată de negustori de ai Ómpăratului se ducea să-i ia cu grămada pe un preţ hotăr‚t:
 29. un car se aducea din Egipt cu şase sute de sicli de argint, şi un cal cu o sută cincizeci de sicli. De asemenea aduceau cai cu ei pentru toţi Ómpăraţii Hetiţilor şi pentru Ómpăraţii Siriei.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/11/10/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.