1. Iată de ce eu, Pavel, Óntemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, NeamurilorÖ
 2. (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.
 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei Ón puţine cuvinte.
 4. Citindu-le, vă puteţi Ónchipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
 5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor Ón celelalte veacuri, Ón felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.
 6. Că adică Neamurile sunt Ómpreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă Ón Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
 7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.
 8. Da, mie, care sunt cel mai neÓnsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos,
 9. şi să pun Ón lumină Ónaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri Ón Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
 10. pentru ca domniile şi stăp‚nirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, Ónţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
 11. după planul veşnic, pe care l-a făcut Ón Hristos Isus, Domnul nostru.
 12. Œn El avem, prin credinţa Ón El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu Óncredere.
 13. Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră).
 14. ÖIată de ce, zic, Ómi plec genunchii Ónaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
 15. din care Óşi trage numele orice familie, Ón ceruri şi pe păm‚nt,
 16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă Óntăriţi Ón putere, prin Duhul Lui, Ón omul dinăuntru,
 17. aşa Ónc‚t Hristos să locuiască Ón inimile voastre prin credinţă; pentru ca, av‚nd rădăcina şi temelia pusă Ón dragoste,
 18. să puteţi pricepe Ómpreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, ad‚ncimea şi Ónălţimea;
 19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care Óntrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
 20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează Ón noi, poate să facă nespus mai mult dec‚t cerem sau g‚ndim noi,
 21. a Lui să fie slava Ón Biserică şi Ón Hristos Isus, din neam Ón neam, Ón vecii vecilor! Amin.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/56/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.