1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,
 2. către sfinţii şi fraţii credincioşi Ón Hristos, care sunt Ón Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
 3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neÓncetat pentru voi,
 4. şi am auzit despre credinţa voastră Ón Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
 5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă Ón ceruri şi despre care aţi auzit mai Ónainte Ón cuv‚ntul adevărului Evangheliei,
 6. care a ajuns p‚nă la voi şi este Ón toată lumea, unde dă roade şi merge cresc‚nd, ca şi Óntre voi. Şi aceasta, din ziua Ón care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, Ón adevăr,
 7. cum aţi Ónvăţat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi,
 8. şi ne-a vorbit despre dragostea voastră Ón Duhul.
 9. De aceea şi noi, din ziua c‚nd am auzit aceste lucruri, nu Óncetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, Ón orice fel de Ónţelepciune şi pricepere duhovnicească;
 10. pentru ca astfel să vă purtaţi Óntr-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi Ón orice lucru: aduc‚nd roade Ón tot felul de fapte bune, şi cresc‚nd Ón cunoştinţa lui Dumnezeu:
 11. Óntăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi Óndelungă răbdare, cu bucurie,
 12. mulţumind Tatălui, care v-a Ónvrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, Ón lumină.
 13. El ne-a izbăvit de sub puterea Óntunericului, şi ne-a strămutat Ón Œmpărăţia Fiului dragostei Lui,
 14. Ón care avem răscumpărarea, prin s‚ngele Lui, iertarea păcatelor.
 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel Ónt‚i născut din toată zidirea.
 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt Ón ceruri şi pe păm‚nt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăp‚niri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
 17. El este mai Ónainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
 18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Ónceputul, cel Ónt‚i născut dintre cei morţi, pentru ca Ón toate lucrurile să aibă Ónt‚ietatea.
 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască Ón El,
 20. şi să Ómpace totul cu Sine prin El, at‚t ce este pe păm‚nt c‚t şi ce este Ón ceruri, făc‚nd pace, prin s‚ngele crucii Lui.
 21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin g‚ndurile şi prin faptele voastre rele, El v-a Ómpăcat acum
 22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă Ónfăţişaţi Ónaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;
 23. negreşit, dacă răm‚neţi şi mai departe Óntemeiaţi şi neclintiţi Ón credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.
 24. Mă bucur acum Ón suferinţele mele pentru voi; şi Ón trupul meu, Ómplinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.
 25. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să Óntregesc Cuv‚ntul lui Dumnezeu.
 26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi Ón toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,
 27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia Óntre Neamuri, şi anume: Hristos Ón voi, nădejdea slavei.
 28. Pe El Œl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi Ónvăţăm pe orice om Ón toată Ónţelepciunea, ca să Ónfăţişăm pe orice om, desăv‚rşit Ón Hristos Isus.
 29. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie Ón mine.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/58/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.