1. Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici dec‚t Ioan.
 2. Œnsă Isus nu boteza El Ónsuşi, ci ucenicii Lui.
 3. Atunci a părăsit Iudea, şi S-a Óntors Ón Galilea.
 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,
 5. a ajuns l‚ngă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul, pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif.
 6. Acolo se afla f‚nt‚na lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea l‚ngă f‚nt‚nă. Era cam pe la ceasul al şaselea.
 7. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. ÑDă-Mi să beauî, i-a zis Isus.
 8. Căci ucenicii Lui se duseseră Ón cetate să cumpere de ale m‚ncării.
 9. Femeia Samariteancă I-a zis: ÑCum Tu, Iudeu, ceri să bei de la mine, femeie Samariteancă?î ñ Iudeii, Ón adevăr, n-au legături cu Samaritenii.
 10. ñ Drept răspuns, Isus i-a zis: ÑDacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice: ,Dă-Mi să beau!í tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.î
 11. ÑDoamneî, I-a zis femeia, Ñn-ai cu ce să scoţi apă, şi f‚nt‚na aste ad‚ncă; de unde ai putea să ai dar această apă vie?
 12. Eşti Tu oare mai mare dec‚t părintele nostru Iacov, care ne-a dat f‚nt‚na aceasta, şi a băut din ea el Ónsuşi şi feciorii lui şi vitele lui?î
 13. Isus i-a răspuns: ÑOricui bea din apa aceasta, Ói va fi iarăşi sete.
 14. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, Ón veac nu-i va fi sete; ba Óncă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface Ón el Óntr-un izvor de apă, care va ţ‚şni Ón viaţa veşnică.î
 15. ÑDoamneî, I-a zis femeia, Ñdă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete, şi să nu mai vin p‚nă aici să scot.î
 16. ÑDu-teî, i-a zis Isus, Ñde cheamă pe bărbatul tău, şi vino aiciî.
 17. Femeia I-a răspuns: ÑN-am bărbat.î Isus i-a zis: ÑBine ai zis că n-ai bărbat.
 18. Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.î
 19. ÑDoamneî, I-a zis femeia, Ñvăd că eşti prooroc.
 20. Părinţii noştri s-au Ónchinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că Ón Ierusalim este locul unde trebuie să se Ónchine oamenii.î
 21. ÑFemeieî, i-a zis Isus, Ñcrede-Mă că vine ceasul c‚nd nu vă veţi Ónchina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici Ón Ierusalim.
 22. Voi vă Ónchinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne Ónchinăm la ce cunoaştem, căci M‚ntuirea vine de la Iudei.
 23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, c‚nd Ónchinătorii adevăraţi se vor Ónchina Tatălui Ón duh şi Ón adevăr; fiindcă astfel de Ónchinători doreşte şi Tatăl.
 24. Dumnezeu este Duh; şi cine se Ónchină Lui, trebuie să I se Ónchine Ón duh şi Ón adevăr.î
 25. ÑŞtiuî, i-a zis femeia, Ñcă are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); c‚nd va veni El, are să ne spună toate lucrurile.î
 26. Isus i-a zis: ÑEu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.î
 27. Atunci au venit ucenicii Lui, şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi nici unul nu I-a zis: ÑCe cauţi?î sau: ÑDespre ce vorbeşti cu ea?î
 28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus Ón cetate, şi a zis oamenilor:
 29. ÑVeniţi de vedeţi un om, care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?î
 30. Ei au ieşit din cetate, şi veneau spre El.
 31. Œn timpul acesta, ucenicii Œl rugau să măn‚nce, şi ziceau: ÑŒnvăţătorule, măn‚ncă!î
 32. Dar El le-a zis: ÑEu am de m‚ncat o m‚ncare, pe care voi n-o cunoaşteţi.î
 33. Ucenicii au Ónceput să-şi zică deci unii altora: ÑNu cumva I-a adus cineva să măn‚nce?î
 34. Isus le-a zis: ÑM‚ncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis, şi să Ómplinesc lucrarea Lui.
 35. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni p‚nă la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş.
 36. Cine seceră, primeşte o plată, şi str‚nge rod pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure Ón acelaşi timp.
 37. Căci Ón această privinţă, este adevărată zicerea: ,Unul seamănă, iar altul secerăí.
 38. Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat Ón osteneala lor.î
 39. Mulţi Samariteni din cetatea aceea au crezut Ón Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: ÑMi-a spus tot ce am făcut.î
 40. C‚nd au venit Samaritenii la El, L-au rugat să răm‚nă la ei. Şi El a rămas acolo două zile.
 41. Mult mai mulţi au crezut Ón El din pricina cuvintelor Lui.
 42. Şi ziceau femeii: ÑAcum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi Ónşine, şi ştim că acesta este Ón adevăr Hristosul, M‚ntuitorul lumii.î
 43. După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să se ducă Ón Galilea.
 44. Căci El Ónsuşi spusese că un prooroc nu este preţuit Ón patria sa.
 45. C‚nd a ajuns Ón Galilea, a fost primit bine de Galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim Ón timpul praznicului; căci fuseseră şi ei la praznic.
 46. Isus S-a Óntors deci Ón Cana din Galilea, unde prefăcuse apa Ón vin. Œn Capernaum era un slujbaş Ómpărătesc, al cărui fiu era bolnav.
 47. Slujbaşul acesta a aflat că Isus venise din Iudea Ón Galilea, s-a dus la El, şi L-a rugat să vină şi să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte.
 48. Isus i-a zis: ÑDacă nu vedeţi semne şi minuni, cu nici un chip nu credeţi!î
 49. Slujbaşul Ómpărătesc I-a zis: ÑDoamne, vino p‚nă nu moare micuţul meu.î
 50. ÑDu-teî, i-a zis Isus, Ñfiul tău trăieşte.î Şi omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus, şi a pornit la drum.
 51. Pe c‚nd se pogora el, l-au Ónt‚mpinat robii lui, şi i-au adus vestea că fiul lui trăieşte.
 52. El i-a Óntrebat de ceasul Ón care a Ónceput să-i fie mai bine. Şi ei i-au zis: ÑIeri, Ón ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile.î
 53. Tatăl a cunoscut că tocmai Ón ceasul acela Ói zisese Isus: ÑFiul tău trăieşteî. Şi a crezut el şi toată casa lui.
 54. Acesta este iarăşi al doilea semn, făcut de Isus, după ce S-a Óntors din Iudea Ón Galilea.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/43/04/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.