1. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. ñ
 2. Nebunului nu-i este de Ónvăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. ñ
 3. C‚nd vine cel rău, vine şi dispreţul; şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. ñ
 4. Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape ad‚nci; izvorul Ónţelepciunii este ca un şuvoi care curge Óntr-una. ñ
 5. Nu este bine să ai Ón vedere faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. ñ
 6. Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui Ónjură p‚nă st‚rneşte lovituri. ñ
 7. Gura nebunului Ói aduce pieirea, şi buzele Ói sunt o cursă pentru suflet. ñ
 8. Cuvintele b‚rfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă p‚nă Ón fundul măruntaielor. ñ
 9. Cine se leneveşte Ón lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. ñ
 10. Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge Ón el, şi stă la adăpost. ñ
 11. Averea este o cetate Óntărită pentru cel bogat; Ón Ónchipuirea lui, ea este un zid Ónalt. ñ
 12. Œnainte de pieire, inima omului se Óng‚mfă, dar smerenia merge Ónaintea slavei. ñ
 13. Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi Óşi trage ruşinea. ñ
 14. Duhul omului Ól sprijineşte la boală; dar duhul dobor‚t de Óntristare, cine-l va ridica? ñ
 15. O inimă pricepută dob‚ndeşte ştiinţa, şi urechea celor Ónţelepţi caută ştiinţa. ñ
 16. Darurile unui om Ói fac loc, şi-i deschid intrarea Ónaintea celor mari. ñ
 17. Cel care vorbeşte Ónt‚i Ón pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt, şi-l ia la cercetare. ñ
 18. Sorţul pune capăt neÓnţelegerilor, şi hotărăşte Óntre cei puternici. ñ
 19. Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de c‚ştigat dec‚t o cetate Óntărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de Ónlăturat ca zăvoarele unei case Ómpărăteşti. ñ
 20. Din rodul gurii lui Óşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. ñ
 21. Moartea şi viaţa sunt Ón puterea limbii; oricine o iubeşte, Ói va m‚nca roadele. ñ
 22. Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. ñ
 23. Săracul vorbeşte rug‚ndu-se, dar bogatul răspunde cu asprime. ñ
 24. Cine Óşi face mulţi prieteni, Ói face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine dec‚t un frate. ñ

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/20/18/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.