1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. ñ
 2. Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul os‚ndeşte pe cel plin de răutate.
 3. Omul nu se Óntăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. ñ
 4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul Ón oasele lui. ñ
 5. G‚ndurile celor neprihăniţi nu sunt dec‚t dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt dec‚t Ónşelăciune. ñ
 6. Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse s‚nge, dar gura celor fără prihană Ói izbăveşte. ñ
 7. Cei răi sunt răsturnaţi, şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi răm‚ne Ón picioare! ñ
 8. Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. ñ
 9. Mai bine să fii Óntr-o stare smerită şi să ai o slugă, dec‚t să faci pe fudulul şi să n-ai ce m‚nca. ñ
 10. Cel neprihănit se Óndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
 11. Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de p‚ine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. ñ
 12. Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. ñ
 13. Œn păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. ñ
 14. Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul m‚inilor lui. ñ
 15. Calea nebunului este fără prihană Ón ochii lui, dar Ónţeleptul ascultă sfaturile. ñ
 16. Nebunul Óndată Óşi dă pe faţă m‚nia, dar Ónţeleptul ascunde ocara. ñ
 17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte Ónşelăciune. ñ
 18. Cine vorbeşte Ón chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba Ónţelepţilor aduce vindecare. ñ
 19. Buza care spune adevărul este Óntărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă dec‚t o clipă. ñ
 20. Œnşelătoria este Ón inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. ñ
 21. Nici o nenorocire nu se Ónt‚mplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. ñ
 22. Buzele mincinoase sunt ur‚te Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Ói sunt plăcuţi. ñ
 23. Omul Ónţelept Óţi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. ñ
 24. M‚na celor harnici va stăp‚ni, dar m‚na leneşă va plăti bir. ñ
 25. Neliniştea din inima omului Ól doboară, dar o vorbă bună Ól Ónveseleşte. ñ
 26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi Ói duce Ón rătăcire. ñ
 27. Leneşul nu-şi frige v‚natul, dar comoara de preţ a unui om este munca. ñ
 28. Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul Ónsemnat de ea nu este moarte. ñ

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/20/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.