1. Cam pe aceeaşi vreme, Ómpăratul Irod a pus m‚inile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască;
 2. şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
 3. C‚nd a văzut că lucrul acesta place Iudeilor, a mai pus m‚na şi pe Petru. ñ Erau zilele praznicului Azimilor. ñ
 4. După ce l-a prins, şi l-a băgat Ón temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de c‚te patru ostaşi, cu g‚nd ca după Paşte să-l scoată Ónaintea norodului.
 5. Deci Petru era păzit Ón temniţă, şi Biserica nu Ónceta să Ónalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
 6. Œn noaptea zilei c‚nd avea de g‚nd Irod să-l Ónfăţişeze la judecată, Petru dormea Óntre doi ostaşi, legat de m‚ini cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă.
 7. Şi iată, un Ónger al Domnului a stat l‚ngă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit Ón temniţă. Œngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l Ón coastă, şi i-a zis: ÑScoală-te, iute!î Lanţurile i-au căzut jos de pe m‚ini.
 8. Apoi Óngerul i-a zis: ÑŒncinge-te, şi leagă-ţi Óncălţămintele.î Şi el a făcut aşa. Œngerul i-a mai zis: ÑŒmbracă-te Ón haină, şi vino după mine.î
 9. Petru a ieşit afară, şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea Óngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
 10. După ce au trecut de straja Ónt‚ia şi a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă Ón cetate, şi ea li s-a deschis singură; au ieşit, şi au trecut Óntr-o uliţă. Œndată, Óngerul a plecat de l‚ngă el.
 11. C‚nd şi-a venit Petru Ón fire, a zis: ÑAcum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe Óngerul Său, şi m-a scăpat din m‚na lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul Iudeu.î
 12. După ce şi-a dat bine seama de cele Ónt‚mplate, s-a Óndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă, şi se rugau.
 13. A bătut la uşa care dădea Ón pridvor; şi o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
 14. A cunoscut glasul lui Petru: şi de bucurie, Ón loc să deschidă, a alergat Ónăuntru să dea de veste că Petru stă Ónaintea porţii.
 15. ÑEşti nebună!î i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: ÑEste Óngerul lui.î
 16. Petru Ónsă bătea mereu. Au deschis, şi au rămas Óncremeniţi c‚nd l-au văzut.
 17. Petru le-a făcut semn cu m‚na să tacă, le-a istorisit cum Ól scosese Domnul din temniţă, şi a zis: ÑSpuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.î Apoi a ieşit, şi s-a dus Óntr-alt loc.
 18. C‚nd s-a făcut ziuă, ostaşii au fost Óntr-o mare fierbere, ca să ştie ce s-a făcut Petru.
 19. Irod, după ce l-a căutat Ón toate părţile, şi nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori, şi a poruncit să-i omoare. Œn urmă s-a pogor‚t din Iudea la Cezarea, ca să răm‚nă acolo.
 20. Irod era foarte m‚niat pe cei din Tir şi din Sidon. Dar aceştia au venit toţi Óntr-un g‚nd la el; şi după ce au c‚ştigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a Ómpăratului, au cerut pace, pentru că ţara lor se hrănea din ţara Ómpăratului.
 21. Œntr-o zi anumită, Irod s-a Ómbrăcat cu hainele lui Ómpărăteşti, a şezut pe scaunul lui Ómpărătesc, şi le vorbea.
 22. Norodul a strigat: ÑGlas de Dumnezeu, nu de om!î
 23. Œndată l-a lovit un Ónger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit m‚ncat de viermi.
 24. Œnsă Cuv‚ntul lui Dumnezeu se răsp‚ndea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.
 25. Barnaba şi Saul, după ce şi-au Ómplinit Ónsărcinarea, s-au Óntors din Ierusalim, lu‚nd cu ei pe Ioan, zis şi Marcu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/44/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.