1. Œnainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau Ón lume, i-a iubit p‚nă la capăt.
 2. Œn timpul cinei, după ce diavolul pusese Ón inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, g‚ndul să-L v‚ndă,
 3. Isus, fiindcă ştia că Tatăl Œi dăduse toate lucrurile Ón m‚ini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,
 4. S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar, şi S-a Óncins cu el.
 5. Apoi a turnat apă Óntr-un lighean şi a Ónceput să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era Óncins.
 6. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: ÑDoamne, Tu să-mi speli mie picioarele?î
 7. Drept răspuns, Isus i-a zis: ÑCe fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.î
 8. Petru I-a zis: ÑNiciodată nu-mi vei spăla picioarele!î Isus i-a răspuns: ÑDacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.î
 9. ÑDoamneî, I-a zis Simon Petru, Ñnu numai picioarele, dar şi m‚inile şi capul!î
 10. Isus i-a zis: ÑCine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele dec‚t picioarele, ca să fie curat de tot; şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.î
 11. Căci ştia pe cel ce avea să-l v‚ndă; de aceea a zis: ÑNu sunteţi toţi curaţi.î
 12. După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: ÑŒnţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?
 13. Voi Mă numiţi ,Œnvăţătorul şi Domnulí, şi bine ziceţi, căci sunt.
 14. Deci, dacă Eu, Domnul şi Œnvăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
 15. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.
 16. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare dec‚t domnul său, nici apostolul mai mare dec‚t cel ce l-a trimis.
 17. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.
 18. Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se Ómplinească Scriptura, care zice: ,Cel ce măn‚ncă p‚ine cu Mine a ridicat călc‚iul Ómpotriva Mea.í
 19. Vă spun lucrul acesta de pe acum, Ónainte ca să se Ónt‚mple, pentru ca, atunci c‚nd se va Ónt‚mpla, să credeţi că Eu sunt.
 20. Adevărat, adevărat, vă spun că, cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.î
 21. După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat Ón duhul Lui, a mărturisit, şi a zis: ÑAdevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.î
 22. Ucenicii se uitau unii la alţii, şi nu Ónţelegeau despre cine vorbeşte.
 23. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe s‚nul lui Isus.
 24. Simon Petru i-a făcut semn să Óntrebe cine este acela despre care vorbea Isus.
 25. Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus, şi I-a zis: ÑDoamne, cine este?î
 26. Isus a răspuns: ÑAcela, căruia Ói voi Óntinge bucăţica, şi i-o voi da.î Şi a Óntins o bucăţică, şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.
 27. Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana Ón Iuda. Isus i-a zis: ÑCe-ai să faci, fă repede.î
 28. Dar nimeni din cei ce şedeau la masă, n-a Ónţeles pentru ce Ói zisese aceste vorbe.
 29. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: ÑCumpără ce ne trebuie pentru praznicî; sau Ói poruncea să dea ceva săracilor.
 30. Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară Ón grabă. Era noapte.
 31. După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: ÑAcum, Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit Ón El.
 32. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit Ón El, şi Dumnezeu Œl va proslăvi Ón El Ónsuşi, şi-L va proslăvi Óndată.
 33. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus Iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum.
 34. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
 35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.î
 36. ÑDoamneî, I-a zis Simon Petru, Ñunde Te duci?î Isus i-a răspuns: ÑTu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai t‚rziu vei veni.î
 37. ÑDoamneî, I-a zis Petru, Ñde ce nu pot veni după Tine acum? Eu Ómi voi da viaţa pentru Tine.î
 38. Isus i-a răspuns: ÑŒţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat, Óţi spun, că nu va c‚nta cocoşul, p‚nă te vei lepăda de Mine de trei ori.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/43/13/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.