1. Œntre Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
 2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: ÑŒnvăţătorule, ştim că eşti un Œnvăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.î
 3. Drept răspuns, Isus i-a zis: ÑAdevărat, adevărat Óţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Œmpărăţia lui Dumnezeu.î
 4. Nicodim I-a zis: ÑCum se poate naşte un om bătr‚n? Poate el să intre a doua oară Ón p‚ntecele maicii sale, şi să se nască?î
 5. Isus i-a răspuns: ÑAdevărat, adevărat Óţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre Ón Œmpărăţia lui Dumnezeu.
 6. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
 7. Nu te mira că ţi-am zis: ÑTrebuie să vă naşteţi din nou.
 8. V‚ntul suflă Óncotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici Óncotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.î
 9. Nicodim I-a zis: ÑCum se poate face aşa ceva?î
 10. Isus I-a răspuns: ÑTu eşti Ónvăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?
 11. Adevărat, adevărat Óţi spun, că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră.
 12. Dacă v-am vorbit despre lucruri păm‚nteşti şi nu credeţi, cum veţi crede c‚nd vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
 13. Nimeni nu s-a suit Ón cer, afară de Cel ce S-a pogor‚t din cer, adică Fiul omului, care este Ón cer.
 14. Şi, după cum a Ónălţat Moise şarpele Ón pustie, tot aşa trebuie să fie Ónălţat şi Fiul omului,
 15. pentru ca oricine crede Ón El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 16. Fiindcă at‚t de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede Ón El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 17. Dumnezeu, Ón adevăr, n-a trimis pe Fiul Său Ón lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie m‚ntuită prin El.
 18. Oricine crede Ón El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut Ón Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
 19. Şi judecata aceasta stă Ón faptul că, odată venită Lumina Ón lume, oamenii au iubit mai mult Óntunericul dec‚t lumina, pentru că faptele lor erau rele.
 20. Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
 21. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute Ón Dumnezeu.î
 22. După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit Ón ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.
 23. Ioan boteza şi el Ón Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.
 24. Căci Ioan Óncă nu fusese aruncat Ón temniţă.
 25. Œntre ucenicii lui Ioan şi Óntre un Iudeu, s-a iscat o neÓnţelegere cu privire la curăţire.
 26. Au venit deci la Ioan şi i-au zis: ÑŒnvăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan, şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oameni se duc la El.î
 27. Drept răspuns, Ioan i-a zis: ÑOmul nu poate primi dec‚t ce-i este dat din cer.
 28. Voi Ónşivă Ómi sunteţi martori că am zis: ÑNu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis Ónaintea Lui.
 29. Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult c‚nd aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
 30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
 31. Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi; cel ce este de pe păm‚nt, este păm‚ntesc, şi vorbeşte ca de pe păm‚nt. Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi.
 32. El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui.
 33. Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.
 34. Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.
 35. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile Ón m‚na Lui.
 36. Cine crede Ón Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede Ón Fiul, nu va vedea viaţa, ci m‚nia lui Dumnezeu răm‚ne peste el.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/43/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.