1. Poporul a c‚rtit Ón gura mare Ómpotriva Domnului, zic‚nd că-i merge rău. C‚nd a auzit Domnul, S-a m‚niat. S-a aprins Óntre ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei.
 2. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, şi focul s-a stins.
 3. Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.
 4. Adunăturii de oameni, care se aflau Ón mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au Ónceput să pl‚ngă, şi să zică: ÑCine ne va da carne să m‚ncăm?
 5. Ne aducem aminte de peştii pe care-i m‚ncam Ón Egipt, şi care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă şi de usturoi.
 6. Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd dec‚t mana aceasta.î
 7. Mana semăna cu grăuntele de coriandru, şi la vedere era ca bedeliumul.
 8. Poporul se risipea şi o str‚ngea, o măcina la r‚şniţă, sau o pisa Óntr-o piuă; o fierbea Ón oală, şi făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu untdelemn.
 9. C‚nd cădea roua noaptea Ón tabără, cădea şi mana.
 10. Moise a auzit pe popor pl‚ng‚nd, fiecare Ón familia lui şi la uşa cortului lui. M‚nia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a Óntristat,
 11. şi a zis Domnului: ÑPentru ce m‚hneşti Tu pe robul Tău, şi pentru ce n-am căpătat eu trecere Ónaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor Óntreg?
 12. Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici: ,Poartă-l la s‚nul tău, cum poartă doica pe copilí, p‚nă Ón ţara pe care ai jurat părinţilor lui că i-o vei da?
 13. De unde să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei pl‚ng la mine, zic‚nd: ,Dă-ne carne ca să m‚ncăm!í
 14. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine.
 15. Dec‚t să Te porţi aşa cu mine, mai bine omoară-mă, Te rog, dacă mai am vreo trecere Ónaintea Ta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea.î
 16. Domnul a zis lui Moise: ÑAdună la Mine şaptezeci de bărbaţi, dintre bătr‚nii lui Israel, din cei pe care-i cunoşti ca bătr‚ni ai poporului şi cu putere asupra lor; adu-i la cortul Ónt‚lnirii, şi să se Ónfăţişeze acolo Ómpreună cu tine.
 17. Eu Mă voi pogorÓ, şi Óţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, şi-l voi pune peste ei ca să poarte Ómpreună cu tine sarcina poporului, şi să n-o porţi tu singur.
 18. Să spui poporului: ,Sfinţiţi-vă pentru m‚ine, şi aveţi să m‚ncaţi carne, fiindcă aţi pl‚ns Ón auzul Domnului, şi aţi zis: ,Cine ne va da carne să m‚ncăm? Căci noi o duceam bine Ón Egipt!í Domnul vă va da carne, şi veţi m‚nca.
 19. Aveţi să m‚ncaţi carne, nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici două zeci de zile,
 20. ci o lună Óntreagă, p‚nă vă va ieşi pe nări, şi vă veţi sc‚rbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este Ón mijlocul vostru, şi pentru că aţi pl‚ns Ónaintea Lui, zic‚nd: ,Pentru ce am ieşit noi oare din Egipt?î
 21. Moise a zis: ÑŞase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul Ón mijlocul căruia sunt eu, şi Tu zici: ,Le voi da carne, şi vor m‚nca o lună Óntreagă!í
 22. Putem tăia oare at‚tea oi şi at‚ţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peştii mării, ca să le ajungă?î
 23. Domnul a răspuns lui Moise: ÑNu cumva s-a scurtat oare m‚na Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va Ónt‚mpla sau nu.î
 24. Moise a ieşit, şi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat şaptezeci de bărbaţi din bătr‚nii poporului, şi i-a pus Ón jurul cortului.
 25. Domnul S-a pogor‚t Ón nor, şi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el, şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătr‚ni. Şi de Óndată ce duhul s-a aşezat peste ei, au Ónceput să prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit.
 26. Doi oameni, unul numit Eldad, şi altul Medad, rămăseseră Ón tabără, şi duhul s-a aşezat şi peste ei; căci erau dintre cei scrişi, măcar că nu se duseseră la cort. Şi au Ónceput să prorocească şi ei Ón tabără.
 27. Un t‚năr a alergat şi a dat de ştire lui Moise, zic‚nd: ÑEldad şi Medad prorocesc Ón tabără.î
 28. Şi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑDomnule Moise, opreşte-i.î
 29. Moise i-a răspuns: ÑEşti gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din prooroci, şi Domnul să-Şi pună Duhul Lui peste ei!î
 30. Apoi Moise s-a Óntors Ón tabără, el şi bătr‚nii lui Israel.
 31. Domnul a făcut să sufle de peste mare un v‚nt, care a adus prepeliţe, şi le-a răsp‚ndit peste tabără cale cam de o zi Óntr-o parte şi cale cam de o zi de cealaltă parte Ón jurul taberei. Aveau o Ónălţime de aproape doi coţi de la faţa păm‚ntului.
 32. Œn tot timpul zilei aceleia şi toată noaptea, şi toată ziua următoare, poporul s-a sculat şi a str‚ns prepeliţe; cel ce str‚nsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei şi le-au Óntins Ón jurul taberei.
 33. Pe c‚nd carnea era Óncă Ón dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva poporului; şi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare.
 34. Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentru că acolo au Óngropat pe poporul apucat de poftă.
 35. De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat la Haţerot, şi s-a oprit la Haţerot.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/04/11/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.