1. Œn locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim a Ónceput să domnească Zedechia, fiul lui Iosia. El a fost pus Ómpărat Ón ţara lui Iuda de Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului.
 2. Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară, n-au ascultat cuvintele, pe care le-a rostit Domnul prin proorocul Ieremia.
 3. Œmpăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi pe Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, la proorocul Ieremia, să-i spună; ÑMijloceşte pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru.î
 4. Pe atunci Ieremia umbla slobod prin popor: nu-l aruncaseră Óncă Ón temniţă.
 5. Oastea lui Faraon ieşise din Egipt; şi Haldeii, care Ómpresurau Ierusalimul, c‚nd auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim.
 6. Atunci cuv‚ntul Domnului a vorbit proorocului Ieremia astfel:
 7. ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iată ce să spuneţi Ómpăratului lui Iuda, care v-a trimis la Mine să Mă Óntrebaţi: ,Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se Óntoarce Ón ţara ei, Ón Egipt;
 8. iar Haldeii se vor Óntoarce, vor bate iarăşi cetatea aceasta, o vor lua, şi o vor arde cu foc.î
 9. ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Nu vă Ónşelaţi, zic‚nd: ,Haldeii se vor depărta de la noi!í Căci nu se vor depărta!
 10. Şi chiar dacă aţi bate toată oastea Haldeilor, care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai răm‚ne din ei dec‚t vreo c‚ţiva oameni răniţi, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui, şi ar arde cetatea aceasta cu foc.î
 11. Pe c‚nd se depărtase oastea Haldeilor de Ierusalim, de frica oastei lui Faraon,
 12. Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim, ca să se ducă Ón ţara lui Beniamin, şi să scape din mijlocul poporului.
 13. C‚nd a ajuns Ónsă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Şelemia, fiul lui Hanania, era acolo, şi a pus m‚na pe proorocul Ieremia, zic‚nd: ÑTu vrei să treci la Haldei!î
 14. Ieremia a răspuns: ÑNu este adevărat! Nu vreau să trec la Haldei!î Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci a apucat pe Ieremia şi l-a dus Ónaintea căpeteniilor.
 15. Căpeteniile, m‚niate pe Ieremia, l-au lovit, şi l-au aruncat Ón temniţă Ón casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră Ón temniţă.
 16. Aşa a intrat Ieremia Ón temniţă şi Ón gherlă, unde a stat multă vreme.
 17. Œmpăratul Zedechia a trimis să-l aducă, şi l-a Óntrebat Ón taină la el acasă. El a zis: ÑAi vreun cuv‚nt din partea Domnului?î Ieremia a răspuns: ÑDaî. Şi a adăugat: ÑVei fi dat Ón m‚inile Ómpăratului Babilonului!î
 18. Ieremia a mai spus Ómpăratului Zedechia: ÑCu ce am păcătuit eu Ómpotriva ta, Ómpotriva slujitorilor tăi, şi Ómpotriva poporului acestuia, de m-aţi aruncat Ón temniţă?
 19. Şi unde sunt proorocii voştri, care vă proroceau, şi ziceau: ,Œmpăratul Babilonului nu va veni Ómpotriva voastră, nici Ómpotriva ţării acesteia?í
 20. Acum ascultă, te rog, Ómpărate, domnul meu! Fie bine primite Ónaintea ta rugăminţile mele! Nu mă trimite iarăşi Ón casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!î
 21. Œmpăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia Ón curtea temniţei, şi să-i dea Ón fiecare zi o p‚ine din uliţa brutarilor, p‚nă s-a sf‚rşit toată p‚inea din cetate. Astfel Ieremia a rămas Ón curtea temniţei.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/24/37/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.