1. Asupra copiilor lui Amon. Aşa vorbeşte Domnul: ÑN-are Israel fii? Şi n-are moştenitori? Atunci pentru ce stăp‚neşte Malcom Gadul, şi locuieşte poporul lui Ón cetăţile lui?
 2. De aceea, iată că vin zile, zice Domnul, c‚nd voi face să răsune strigătul de război Ómpotriva Rabei copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dăr‚mături, şi satele sale vor fi arse de foc. Atunci Israel va izgoni, pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul.î
 3. ÑGemi, Hesbonule, căci Ai este pustiit! Strigaţi, fiicele Rabei, Ómbrăcaţi-vă cu saci, şi bociţi-vă alerg‚nd Óncoace şi Óncolo de-a lungul zidurilor! Căci Malcom se duce Ón robie, cu preoţii şi căpeteniile sale!
 4. ÑCe te lauzi cu văile?î ÑValea ta se scurge, fiică răzvrătită, care te Óncredeai Ón vistieriile tale, şi ziceai: ,Cine va veni Ómpotriva mea?î
 5. ÑIată, voi aduce groaza peste tine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor; ea va veni din toate Ómprejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept Ónainte, şi nimeni nu va str‚nge pe fugari!
 6. Dar după aceea, voi aduce Ónapoi pe prinşii de război ai copiilor lui Amon, zice Domnul.î
 7. Asupra Edomului. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑNu mai este Ónţelepciune Ón Teman? A pierit chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus Ónţelepciunea lor?î
 8. ÑFugiţi, daţi dosul, plecaţi Ón peşteri, locuitori ai Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau, la vremea c‚nd Ól voi pedepsi.î
 9. ÑOare, dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine, nu ţi-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor?î ÑDacă ar veni nişte hoţi noaptea, n-ar pustii dec‚t p‚nă s-ar sătura!
 10. Dar Eu Ónsumi voi despuia pe Esau, Ói voi descoperi ascunzătorile, şi nu va putea să se ascundă. Copiii lui, fraţii lui, vecinii lui, vor pieri, şi el nu va mai fi!
 11. Lasă pe orfanii tăi! Eu Ói voi ţine Ón viaţă, şi văduvele tale să se Óncreadă Ón Mine!î
 12. Căci aşa vorbeşte Domnul: ÑIată că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuşi Ól vor bea; şi tu să răm‚i nepedepsit? Nu, nu vei răm‚ne nepedepsit, ci Ól vei bea şi tu!
 13. Căci pe Mine Ónsumi jur, zice Domnul, că Boţra va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii şi blestemului, şi toate cetăţile ei se vor preface Ón nişte dăr‚mături veşnice.î
 14. Am auzit o veste de la Domnul, şi un sol a fost trimis printre neamuri: ÑStr‚ngeţi-vă, şi porniţi Ómpotriva ei! Sculaţi-vă pentru război!
 15. ÑCăci iată, te voi face mic printre neamuri, dispreţuit printre oameni.
 16. Œnfumurarea ta, Óng‚mfarea inimii tale te-a rătăcit, pe tine care locuieşti Ón crăpăturile st‚ncilor, şi care stai pe v‚rful dealurilor. Dar chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul tot at‚t de sus ca al vulturului, şi de acolo te voi prăbuşi, zice Domnul.î
 17. ÑEdomul va fi pustiit; toţi cei ce vor trece pe l‚ngă el se vor mira şi vor fluiera pentru toate rănile lui.
 18. Ca şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, care au fost nimicite, zice Domnul, nici el nu va mai fi locuit, şi nimeni nu se va mai aşeza acoloÖ
 19. Iată, vrăjmaşul se suie ca un leu de pe malurile Óng‚mfate ale Iordanului Ómpotriva locuinţei tale tari; deodată voi face Edomul să fugă de acolo şi voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Cine-Mi va sta Ómpotrivă?î
 20. ÑDe aceea, ascultaţi hotăr‚rea pe care a luat-o Domnul Ómpotriva Edomului, şi planurile, pe care le-a făcut Ómpotriva locuitorilor din Teman: ÑCu adevărat, Ói vor t‚rÓ ca pe nişte oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuinţa!
 21. De vuietul căderii lor se cutremură păm‚ntul; strigătul lor se aude p‚nă la marea RoşieÖ
 22. Iată, ca vulturul Ónaintează vrăjmaşul şi zboară, Óşi Óntinde aripile peste Boţra, şi Ón ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei Ón durerile naşterii.î
 23. Asupra Damascului. Hatmanul şi Arpadul sunt roşii de ruşine, căci au auzit o veste rea şi tremură; frica lor este ca o mare Ónfuriată, care nu se poate potoli.
 24. Damascul este topit, se Óntoarce să fugă, Ól ia groaza, Ól apucă neliniştea şi durerile, ca pe o femeie Ón durerile naşterii. ñ
 25. ÑAh! cum nu este cruţată cetatea slăvită, cetatea bucuriei mele!î ñ
 26. ÑDe aceea tinerii ei vor cădea pe uliţe, şi toţi bărbaţii ei de război vor pieri Ón ziua aceea, zice domnul oştirilor.î
 27. ÑVoi pune foc zidurilor Damascului, şi va mistui casele Ómpărăteşti din Ben-Hadad.î
 28. Asupra Chedarului şi Ómpărăţiilor Haţorului, pe care le-a bătut Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului. Aşa vorbeşte Domnul: ÑSculaţi-vă, suiţi-vă Ómpotriva Chedarului, şi nimiciţi pe fiii Răsăritului!
 29. Le vor lua corturile şi turmele, le vor ridica p‚nzele, tot calabal‚cul şi cămilele, şi le vor striga: ,Spaimă, de jur Ómprejur!í
 30. Fugiţi, fugiţi din toate puterile voastre, căutaţi o locuinţă deoparte, locuitori ai Haţorului! zice Domnul: căci Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, a luat o hotăr‚re Ómpotriva voastră, a făcut un plan Ómpotriva voastră.î
 31. ÑSculaţi-vă, suiţi-vă Ómpotriva unui neam liniştit, care locuieşte fără teamă, zice Domnul; n-are nici porţi, nici zăvoare, şi locuieşte singur.
 32. Cămilele lor vor fi de jaf, şi mulţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi risipi Ón toate v‚nturile pe ei cei ce-şi rad colţurile bărbii, şi le voi aduce pieirea din toate părţile, ñ zice Domnul. ñ
 33. Haţorul va fi astfel vizuina şacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni nu va locui Ón el, şi nici un om nu va şedea Ón el.î
 34. Cuv‚ntul Domnului, care a fost spus proorocului Ieremia, asupra Elamului, la Ónceputul domniei lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, sună astfel:
 35. ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Iată, voi sfăr‚ma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie.
 36. Voi aduce asupra Elamului cele patru v‚nturi de la cele patru margini ale cerului, Ói voi risipi Ón toate v‚nturile acestea, şi nu va fi nici un popor, la care să n-ajungă fugari din Elam.
 37. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure Ónaintea vrăjmaşilor lor, şi Ónaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, m‚nia Mea aprinsă, zice Domnul, şi-i voi urmări cu sabia, p‚nă ce Ói voi nimici.í
 38. Œmi voi aşeza scaunul de domnie Ón Elam, şi-i voi nimici Ómpăratul şi căpeteniile, zice Domnul.î
 39. ÑDar Ón zilele de apoi voi aduce Ónapoi pe prinşii de război ai Elamului, zice Domnul.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/24/49/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.