1. Ierusalimul a fost luat. Œn al nouălea an al lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, Ón luna a zecea, a venit Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, cu toată oştirea lui Ónaintea Ierusalimului, şi l-a Ómpresurat;
 2. iar Ón anul al unsprezecelea al lui Zedechia, Ón ziua a noua a lunii a patra, au pătruns Ón cetate.
 3. Atunci au Ónaintat toate căpeteniile Ómpăratului Babilonului, şi au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Şareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Şareţer, căpetenia magilor, şi toate celelalte căpetenii ale Ómpăratului Babilonului.
 4. Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, şi toţi oamenii de război, cum i-au văzut, au fugit, şi au ieşit noaptea din cetate, pe drumul grădinii Ómpăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, şi au apucat pe drumul c‚mpiei.
 5. Dar oastea Haldeilor i-a urmărit, şi a ajuns pe Zedechia Ón c‚mpiile Ierihonului. L-au luat, şi l-au dus la Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, la Ribla, Ón ţara Hamatului; el a dat o hotăr‚re Ómpotriva lui.
 6. Œmpăratul Babilonului a pus să junghie la Ribla pe fiii lui Zedechia Ónaintea lui, Ómpreună cu toţi mai marii lui Iuda.
 7. Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia, şi a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon.
 8. Haldeii au ars cu foc casa Ómpăratului şi casele poporului, şi au dăr‚mat zidurile Ierusalimului.
 9. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon, pe aceia din popor care rămăseseră Ón cetate, pe cei ce se supuseseră lui, şi pe rămăşiţa poporului.
 10. Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat Ón ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic; şi le-a dat atunci vii şi ogoare.
 11. Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor:
 12. ÑIa-l, poartă grijă de el, şi nu-i face nici un rău, ci fă-i ce-ţi va cere!î
 13. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebuşazban, căpetenia famenilor-dregători, Nergal-Şareţer, căpetenie magilor, şi toate căpeteniile Ómpăratului Babilonului,
 14. au trimis să aducă pe Ieremia din curtea temniţei, şi l-au Óncredinţat lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, ca să-l ducă acasă. Şi a rămas Ón mijlocul poporului.
 15. Cuv‚ntul Domnului vorbise astfel lui Ieremia, pe c‚nd era Ónchis Ón curtea temniţei:
 16. ÑDu-te de vorbeşte lui Ebed-Melec, Etiopianul, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile, pe care le-am vestit Ón rău şi nu Ón bine; Ón ziua aceea ele se vor Ónt‚mpla Ónaintea ochilor tăi.
 17. Dar pe tine te voi izbăvi Ón ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat Ón m‚inile oamenilor de care temi.
 18. Te voi scăpa, şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa Óţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut Óncredere Ón Mine, zice Domnul.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/24/39/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.