1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
 2. CÓntaţi, cÓntaţi Ón cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
 3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfÓnt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
 4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
 5. Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
 6. sămÓnţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
 7. Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la Óndeplinire pe tot pămÓntul.
 8. El Œşi aduce aminte totdeauna de legămÓntul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
 9. de legămÓntul, pe care l -a Óncheiat cu Avraam, şi de jurămÓntul, pe care l -a făcut lui Issac;
 10. El l -a făcut lege pentru Iacov, legămÓnt vecinic pentru Israel,
 11. zicÓnd: ,,Ţie Óţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v'a căzut la sorţ.``
 12. Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini Ón ţară;
 13. mergeau dela un neam la altul, şi de la o Ómpărăţie la un alt popor;
 14. dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit Ómpăraţi din pricina lor.
 15. ,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!``
 16. A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.
 17. Le -a trimes Ónainte pe un om; Iosif a fost vÓndut ca rob.
 18. I-au strÓns picioarele Ón lanţuri, l-au pus Ón fiare,
 19. pÓnă la vremea cÓnd s'a ÓntÓmplat ce vestise el, şi pÓnă cÓnd l -a Óncercat CuvÓntul Domnului.
 20. Atunci Ómpăratul a trimes să -i scoată lanţurile, şi stăpÓnitorul popoarelor l -a izbăvit.
 21. L -a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,
 22. ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să Ónveţe pe bătrÓnii lui Ónţelepciunea.
 23. Atunci Israel a venit Ón Egipt, şi Iacov a locuit Ón ţara lui Ham.
 24. Domnul a Ónmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l -a făcut mai puternic decÓt protivnicii lui.
 25. Acestora le -a schimbat inima, pÓnă acolo că au urÓt pe poporul Lui, şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi.
 26. A trimes pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care -l alesese.
 27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate Ón mijlocul lor, au făcut minuni Ón ţara lui Ham.
 28. A trimes Óntunerec şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la CuvÓntul Lui.
 29. Le -a prefăcut apele Ón sÓnge, şi a făcut să le piară toţi peştii.
 30. Ţara lor a forfotit de broaşte, pÓnă Ón odăile Ómpăraţilor lor.
 31. El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
 32. Œn loc de ploaie le -a dat grindină, şi flăcări de foc Ón ţara lor.
 33. Le -a bătut viile şi smochinii, şi a sfărÓmat copacii din ţinutul lor.
 34. El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
 35. cari au mÓncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe cÓmpiile lor.
 36. A lovit pe toţi ÓntÓii născuţi din ţara lor, toată pÓrga puterii lor.
 37. A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n'a şovăit dintre seminţiile Lui.
 38. Egiptenii s'au bucurat de plecarea lor, căci Ói apucase groaza de ei.
 39. A Óntins un nor, ca să -i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
 40. La cererea lor, a trimes prepeliţe, şi i -a săturat cu pÓne din cer.
 41. A deschis stÓnca, şi au curs ape, cari s-au vărsat ca un rÓu Ón locurile uscate.
 42. Căci Şi -a adus aminte de CuvÓntul Lui cel sfÓnt, şi de robul Său Avraam.
 43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi Ón mijlocul strigătelor de bucurie.
 44. Le -a dat pămÓnturile neamurilor, şi au pus stăpÓnire pe rodul muncii popoarelor,
 45. ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/105/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.