1. Prorocie asupra văii vedeniilor. ÑCe este de vă suiţi cu toţii pe acoperişuri,
 2. cetate gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă! Morţii tăi nu vor pieri ucişi de sabie, nici nu vor muri lupt‚nd.
 3. Ci toate căpeteniile tale fug Ómpreună, sunt luaţi prinşi de arcaşi; toţi locuitorii tăi ajung deodată robi, Ón timp ce o iau la fugă Ón depărtare.
 4. De aceea zic: ,Œntoarceţi-vă privirile de la mine, lăsaţi-mă să pl‚ng cu amar; nu stăruiţi să mă m‚ng‚iaţi pentru nenorocirea fiicei poporului meu!
 5. Căci este o zi de necaz, de zdrobire şi de Ónvălmăşeală, trimisă de Domnul, Dumnezeul oştirilor, Ón valea vedeniilor. Se dăr‚mă zidurile, şi răsună ţipete de durere spre munte.
 6. Elamul poartă tolba cu săgeţi; care de luptători, de călăreţi Ónaintează; Chirul dezveleşte scutul.
 7. Cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de care, şi călăreţii se Ónşiruie de bătaie la porţile tale.
 8. Cele din urmă şanţuri de Óntărire ale lui Iuda sunt silite, şi Ón ziua aceasta cercetezi tu armăturile din casa pădurii.
 9. Vă uitaţi la spărturile cele multe făcute cetăţii lui David, şi opriţi apele iazului de jos.
 10. Număraţi casele Ierusalimului, şi le stricaţi, ca să Óntăriţi zidul.
 11. Faceţi o cămară Óntre cele două ziduri, pentru apele iazului celui vechi; ñ dar nu vă uitaţi spre Cel ce a vrut aceste lucruri, nu vedeţi pe Cel ce de mult le-a pregătit.
 12. Şi totuşi Domnul, Dumnezeul oştirilor, vă cheamă Ón ziua aceea să pl‚ngeţi şi să vă bateţi Ón piept, să vă radeţi capul şi să vă Óncingeţi cu sac.
 13. Dar iată, Ón schimb, veselie şi bucurie! Se junghie boi şi se taie oi, se măn‚ncă la carne şi se bea la vin: ,Să m‚ncăm şi să bem, căci m‚ine vom muri!í ñ
 14. Domnul oştirilor mi-a descoperit, şi mi-a zis: ,Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta p‚nă nu veţi muri, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.î
 15. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: ÑDu-te la curteanul acela, la Şebna, dregătorul casei Ómpărăteşti, şi zi-i:
 16. ,Ce ai tu aici la tine, şi pe cine ai aici, de-ţi sapi aici un morm‚nt?í El Óşi sapă un morm‚nt sus pe Ónălţime, Óşi scobeşte o locuinţă Ón st‚ncă!
 17. Iată, Domnul te va azv‚rli cu o aruncătură puternică, te va Ónv‚rti ca pe un ghem.
 18. Te va azv‚rli, te va azv‚rli ca pe o minge, pe un păm‚nt Óntins, şi acolo vei muri, acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, ocara casei stăp‚nului tău!
 19. Vei fi izgonit din dregătoria ta, şi te va smulge Domnul din locul tău.
 20. ,Œn ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia,
 21. Ól voi Ómbrăca Ón tunica ta, Ól voi Óncinge cu br‚ul tău, şi voi da puterea ta Ón m‚inile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda.
 22. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: c‚nd va deschide el, nimeni nu va Ónchide, şi c‚nd va Ónchide el, nimeni nu va deschide.
 23. Œl voi Ómpl‚nta ca pe un drug Óntr-un loc tare, şi va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său.
 24. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, odraslele alese şi de ocară, toate sculele cele mici, at‚t ligheanele c‚t şi vasele.î
 25. ÑŒn ziua aceea, zice Domnul oştirilor, drugul acela Ómpl‚ntat Óntr-un loc tare va fi scos, va fi tăiat şi va cădea, şi povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/23/22/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.