1. C‚nd a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: ÑŒnvăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!î
 2. Isus i-a răspuns: ÑVezi tu aceste zidiri mari? Nu va răm‚ne aici piatră pe piatră, care să nu fie dăr‚mată.î
 3. Apoi a şezut pe muntele Măslinilor Ón faţa Templului. Şi Petru, Iacov, Ioan şi Andrei, L-au Óntrebat deoparte:
 4. ÑSpune-ne c‚nd se vor Ónt‚mpla aceste lucruri, şi care va fi semnul c‚nd se vor Ómplini toate aceste lucruri?î
 5. Isus a Ónceput atunci să le spună: ÑBăgaţi de seamă să nu vă Ónşele cineva.
 6. Fiindcă vor veni mulţi Ón Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!í Şi vor Ónşela pe mulţi.
 7. C‚nd veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă spăim‚ntaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se Ónt‚mple. Dar Óncă nu va fi sf‚rşitul.
 8. Un neam se va scula Ómpotriva altui neam, şi o Ómpărăţie Ómpotriva altei Ómpărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de păm‚nt, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi Ónceputul durerilor.
 9. Luaţi seama la voi Ónşivă. Au să vă dea pe m‚na soboarelor judecătoreşti, şi veţi fi bătuţi Ón sinagogi; din pricina Mea veţi fi duşi Ónaintea dregătorilor şi Ónaintea Ómpăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie.
 10. Mai Ónt‚i trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.
 11. C‚nd vă vor duce să vă dea Ón m‚inile lor, să nu vă Óngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi Ón ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sf‚nt.
 12. Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula Ómpotriva părinţilor lor, şi-i vor omorÓ.
 13. Veţi fi ur‚ţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda p‚nă la sf‚rşit, va fi m‚ntuit.
 14. C‚nd veţi vedea ,ur‚ciunea pustiiriií st‚nd acolo unde nu se cade să fie, ñ cine citeşte să Ónţeleagă ñ atunci cei ce vor fi Ón Iudea, să fugă la munţi.
 15. Cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare, şi să nu intre Ón casă, ca să-şi ia ceva din ea.
 16. Şi cine va fi la c‚mp, să nu se Óntoarcă Ónapoi ca să-şi ia haina.
 17. Vai de femeile care vor fi Ónsărcinate, şi de cele ce vor da ţ‚ţă Ón zilele acelea!
 18. Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se Ónt‚mple iarna.
 19. Pentru că Ón zilele acelea va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost de la Ónceputul lumii, pe care a făcut-o Dumnezeu, p‚nă azi, şi cum nici nu va mai fi vreodată.
 20. Şi dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa; dar le-a scurtat din pricina celor aleşi.
 21. Dacă vă va zice cineva atunci: ,Iată, Hristosul este aicií sau: ,Iată-L, acoloí, să nu-l credeţi.
 22. Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să Ónşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
 23. Păziţi-vă; iată că vi le-am spus toate dinainte.
 24. Dar, Ón zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va Óntuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei,
 25. stelele vor cădea din cer, şi puterile care sunt Ón ceruri vor fi clătinate.
 26. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.
 27. Atunci va trimite pe Óngerii Săi, şi va aduna pe cei aleşi din cele patru v‚nturi, de la marginea păm‚ntului p‚nă la marginea cerului.
 28. Luaţi Ónvăţătură de la smochin prin pilda lui. C‚nd mlădiţa lui se face fragedă şi Ónfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
 29. Tot aşa, c‚nd veţi vedea aceste lucruri Ómplinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
 30. Adevărat vă spun, că nu va trece neamul acesta p‚nă nu se vor Ómplini toate aceste lucruri.
 31. Cerul şi păm‚ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 32. C‚t despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici Óngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
 33. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi c‚nd va veni vremea aceea.
 34. Se va Ónt‚mpla ca şi cu un om plecat Óntr-altă ţară, care Óşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui, şi porunceşte portarului să vegheze.
 35. Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi c‚nd va veni stăp‚nul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la c‚ntarea cocoşilor, sau dimineaţa.
 36. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/41/13/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.