1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, M‚ntuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,
 2. către Timotei, adevăratul meu copil Ón credinţă: Har, Óndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!
 3. După cum te-am rugat la plecarea mea Ón Macedonia, să răm‚i Ón Efes, ca să porunceşti unora să nu Ónveţe pe alţii altă Ónvăţătură,
 4. şi să nu se ţină de basme şi de Ónşirări de neamuri fără sf‚rşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe, dec‚t fac să Ónainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac şi acum.
 5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută.
 6. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării.
 7. Ei vor să fie Ónvăţători ai Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
 8. Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o Óntrebuinţează bine,
 9. căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni,
 10. pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru v‚nzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură str‚mb, şi pentru orice este Ómpotriva Ónvăţăturii sănătoase: ñ
 11. potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost Óncredinţată mie.
 12. Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a Óntărit, că m-a socotit vrednic de Óncredere, şi m-a pus Ón slujba Lui,
 13. măcar că mai Ónainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat Óndurare, pentru că lucram din neştiinţă, Ón necredinţă!
 14. Şi harul Domnului nostru s-a Ónmulţit peste măsură de mult Ómpreună cu credinţa şi cu dragostea care este Ón Hristos Isus.
 15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuv‚ntul, care zice: ÑHristos Isus a venit Ón lume ca să m‚ntuiască pe cei păcătoşiî, dintre care cel dint‚i sunt eu.
 16. Dar am căpătat Óndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate Ón mine, cel dint‚i, toată Óndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede Ón El, Ón urmă, ca să capete viaţa veşnică.
 17. A Œmpăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava Ón vecii vecilor! Amin.
 18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai Ónainte despre tine, este ca, prin ele să te lupţi lupta cea bună,
 19. şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă.
 20. Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat pe m‚na Satanei, ca să se Ónveţe să nu hulească.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/61/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.