1. C‚nd s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătr‚nii norodului au ţinut sfat Ómpotriva lui Isus, ca să-L omoare.
 2. După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat Ón m‚na dregătorului Pilat din Pont.
 3. Atunci Iuda, v‚nzătorul, c‚nd a văzut că Isus a fost os‚ndit la moarte, s-a căit, a dus Ónapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătr‚nilor,
 4. şi a zis: ÑAm păcătuit, căci am v‚ndut s‚nge nevinovat.î ÑCe ne pasă nouă?î i-au răspuns ei. ÑTreaba ta.î
 5. Iuda a aruncat arginţii Ón Templu, şi s-a dus de s-a sp‚nzurat.
 6. Preoţii cei mai de seamă au str‚ns arginţii, şi au zis: ÑNu este Óngăduit să-i punem Ón vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de s‚nge.î
 7. Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ÑŢarina olaruluiî, ca loc pentru Óngroparea străinilor.
 8. Iată de ce ţarina aceea a fost numită p‚nă Ón ziua de azi: ÑŢarina s‚ngelui.î
 9. Atunci s-a Ómplinit ce fusese vestit prin proorocul Ieremia, care zice: ÑAu luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel;
 10. şi i-au dat pe Ţarina olarului, după cum Ómi poruncise Domnul.î
 11. Isus S-a Ónfăţişat Ónaintea dregătorului. Dregătorul L-a Óntrebat: ÑEşti Tu ,Œmpăratul Iudeilor?î ÑDaî, i-a răspuns Isus, Ñsunt.î
 12. Dar n-a răspuns nimic la Ónvinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătr‚nilor.
 13. Atunci Pilat I-a zis: ÑN-auzi de c‚te lucruri Te Ónvinuiesc ei?î
 14. Isus nu i-a răspuns la nici un cuv‚nt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
 15. La fiecare praznic al Paştelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un Óntemniţat, pe care-l voiau ei.
 16. Pe atunci aveau un Óntemniţat vestit, numit Baraba.
 17. C‚nd erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: ÑPe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Hristos?î
 18. Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus Ón m‚inile lui.
 19. Pe c‚nd sta Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: ÑSă n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult Ón vis din pricina lui.î
 20. Preoţii cei mai de seamă şi bătr‚nii au Ónduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
 21. Dregătorul a luat cuv‚ntul, şi le-a zis: ÑPe care din am‚ndoi voiţi să vi-l slobozesc?î ÑPe Barabaî, au răspuns ei.
 22. Pilat le-a zis: ÑDar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?î ÑSă fie răstignitî, i-au răspuns cu toţii.
 23. Dregătorul a zis: ÑDar ce rău a făcut?î Ei au Ónceput să strige şi mai tare: ÑSă fie răstignit!î
 24. C‚nd a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat m‚inile Ónaintea norodului, şi a zis: ÑEu sunt nevinovat de s‚ngele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!î
 25. Şi tot norodul a răspuns: ÑS‚ngele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.î
 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat Ón m‚inile lor, ca să fie răstignit.
 27. Ostaşii dregătorului au dus pe Isus Ón pretoriu, şi au adunat Ón jurul Lui toată ceata ostaşilor.
 28. L-au dezbrăcat de hainele Lui, şi L-au Ómbrăcat cu o haină stacojie.
 29. Au Ómpletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie Ón m‚na dreaptă. Apoi Óngenuncheau Ónaintea Lui, Óşi băteau joc de El, şi ziceau: ÑPlecăciune, Œmpăratul Iudeilor!î
 30. Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi-L băteau Ón cap.
 31. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au Ómbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.
 32. Pe c‚nd ieşeau afară din cetate, au Ónt‚lnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
 33. C‚nd au ajuns la un loc numit Golgota, care Ónseamnă: ÑLocul căpăţ‚niiî,
 34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, c‚nd l-a gustat, n-a vrut să bea.
 35. După ce L-au răstignit, I-au Ómpărţit hainele Óntre ei, trăg‚nd la sorţi, pentru ca să se Ómplinească ce fusese vestit prin proorocul care zice: ÑŞi-au Ómpărţit hainele Mele Óntre ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.î
 36. Apoi au şezut jos, şi-L păzeau.
 37. Şi I-au scris deasupra capului vina: ÑAcesta este Isus, Œmpăratul Iudeilor.î
 38. Œmpreună cu El, au fost răstigniţi doi t‚lhari: unul la dreapta şi celălalt la st‚nga Lui.
 39. Trecătorii Óşi băteau joc de El, dădeau din cap,
 40. şi ziceau: ÑTu, care strici Templul, şi-l zideşti la loc Ón trei zile, m‚ntuieşte-Te pe Tine Ónsuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!î
 41. Preoţii cei mai de seamă, Ómpreună cu cărturarii şi bătr‚nii, Óşi băteau şi ei joc de El, şi ziceau:
 42. ÑPe alţii i-a m‚ntuit iar pe Sine nu Se poate m‚ntui! Dacă este El Œmpăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede Ón El!
 43. S-a Óncrezut Ón Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: ,Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!î
 44. T‚lharii care erau răstigniţi Ómpreună cu El, Ói aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.
 45. De la ceasul al şaselea p‚nă la ceasul al nouălea s-a făcut Óntuneric peste toată ţara.
 46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ÑEli, Eli, Lama Sabactani?î adică: ÑDumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?î
 47. Unii din cei ce stăteau acolo, c‚nd au auzit aceste vorbe, au zis: ÑStrigă pe Ilie!î
 48. Şi Óndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus Óntr-o trestie, şi i-a dat să bea.
 49. Dar ceilalţi ziceau: ÑLasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L m‚ntuiască.î
 50. Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul.
 51. Şi Óndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt Ón două, de sus p‚nă jos, păm‚ntul s-a cutremurat, st‚ncile s-au despicat,
 52. mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au Ónviat.
 53. Ei au ieşit din morminte, după Ónvierea lui, au intrat Ón sf‚nta cetate, şi s-au arătat multora.
 54. Sutaşul, şi cei ce păzeau pe Isus Ómpreună cu el, c‚nd au văzut cutremurul de păm‚nt şi cele Ónt‚mplate, s-au Ónfricoşat foarte tare, şi au zis: ÑCu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!î
 55. Acolo erau şi multe femei, care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galilea, ca să-I slujească.
 56. Œntre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.
 57. Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.
 58. El s-a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.
 59. Iosif a luat trupul, l-a Ónfăşurat Óntr-o p‚nză curată de in,
 60. şi l-a pus Óntr-un morm‚nt nou al lui Ónsuşi, pe care-l săpase Ón st‚ncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa morm‚ntului, şi a plecat.
 61. Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo, şi şedeau Ón faţa morm‚ntului.
 62. A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus Ómpreună la Pilat,
 63. şi i-au zis: ÑDoamne, ne-am adus aminte că Ónşelătorul acela, pe c‚nd era Óncă Ón viaţă, a zis: ,După trei zile voi Ónvia.í
 64. Dă poruncă dar ca morm‚ntul să fie păzit bine p‚nă a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul, şi să spună norodului: ,A Ónviat din morţi!í Atunci Ónşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea dec‚t cea dint‚i.î
 65. Pilat le-a zis: ÑAveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.î
 66. Ei au plecat, şi au Óntărit morm‚ntul, pecetluind piatra şi pun‚nd strajă.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/40/27/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.