1. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
 2. Nadab şi Abihu au murit Ónaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au Ómplinit slujba de preoţi.
 3. David a Ómpărţit pe fiii lui Aaron, r‚nduindu-i după slujba pe care o aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec din urmaşii lui Itamar.
 4. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii dec‚t printre fiii lui Itamar, şi i-au Ómpărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar opt căpetenii de case părinteşti.
 5. I-au Ómpărţit prin sorţ, Óntre unii şi alţii, căci căpeteniile sf‚ntului locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
 6. Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris Ónaintea Ómpăratului şi mai marilor, Ónaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi Ónaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor. Au tras la sorţi c‚te o casă părintească pentru Eleazar, şi au tras şi c‚te una pentru Itamar.
 7. Cel dint‚i sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;
 8. al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
 9. al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
 10. al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;
 11. al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania:
 12. al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
 13. al treisprezecelea, pentru Hupa; al patrusprezecelea, pentru Ieşebeab;
 14. al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
 15. al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;
 16. al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
 17. al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
 18. al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
 19. Acesta era şirul Ón care aveau să-şi facă slujba, ca să intre Ón Casa Domnului, după r‚nduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.
 20. Iată căpeteniile celorlalţi Leviţi. ñ Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;
 21. din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
 22. Din Iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.
 23. Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.
 24. Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
 25. fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. ñ
 26. Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
 27. Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.
 28. Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii;
 29. din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
 30. Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.
 31. Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţ Ónaintea Ómpăratului David, Ónaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi Ónaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor, şi anume fiecare cap de casă Óntocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/13/24/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.