1. Manase avea doisprezece ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefţiba.
 2. El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, după ur‚ciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 3. El a zidit din nou Ónălţimile, pe care le dăr‚mase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, Ómpăratul lui Israel, şi s-a Ónchinat Ónaintea Óntregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit.
 4. A zidit astfel altare Ón Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: ÑŒn Ierusalim Œmi voi pune Numele.î
 5. A zidit altare Óntregii oştiri a cerurilor Ón cele două curţi ale Casei Domnului.
 6. Şi-a trecut pe fiul său prin foc; se Óndeletnicea cu ghicirea şi vrăjitoria, şi a ţinut la el oameni care chemau duhurile şi ghiceau viitorul. A făcut din ce Ón ce mai mult ce este rău Ónaintea Domnului, m‚niindu-L.
 7. A pus idolul Astarteei, pe care-l făcuse, Ón casa despre care Domnul spusese lui David şi fiului său Solomon: ÑŒn casa aceasta, şi Ón Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna Numele Meu.
 8. Nu voi mai muta piciorul lui Israel afară din ţara pe care am dat-o părinţilor lui, numai să aibă grijă să Ómplinească tot ce le-am poruncit şi toată legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise.î
 9. Dar ei n-au ascultat; şi Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult dec‚t neamurile, pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 10. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii Săi proorocii:
 11. ÑPentru că Manase, Ómpăratul lui Iuda, a săv‚rşit aceste ur‚ciuni, pentru că a făcut mai rău dec‚t tot ce făcuseră Ónaintea lui Amoriţii, şi pentru că a făcut şi pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui,
 12. iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Voi aduce peste Ierusalim şi peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele
 13. Voi Óntinde asupra Ierusalimului fr‚nghia ca asupra Samariei şi cumpăna ca asupra casei lui Ahab: şi voi curăţi Ierusalimul, ca o farfurie, care se curăţă, şi se răstoarnă cu faţa Ón jos, după ce a fost curăţită.
 14. Voi părăsi rămăşiţa moştenirii Mele, şi-i voi da Ón m‚inile vrăjmaşilor lor; şi vor ajunge de jaful şi prada tuturor vrăjmaşilor lor,
 15. pentru că au făcut ce este rău Ónaintea Mea şi M-au m‚niat din ziua c‚nd au ieşit părinţii lor din Egipt, p‚nă Ón ziua de azi!î
 16. Manase a vărsat de asemenea mult s‚nge nevinovat, p‚nă acolo Ónc‚t a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săv‚rşit şi Ón care a t‚r‚t şi pe Iuda, făc‚nd ce este rău Ónaintea Domnului.
 17. Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el, şi păcatele la care s-a dedat, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?
 18. Manase a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat Ón grădina casei, Ón grădina lui Uza. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Amon.
 19. Amon avea douăzeci şi doi de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit doi ani la Ierusalim. Mama sa se chema Meşulemet, fata lui Haruţ, din Iotba.
 20. El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase;
 21. a umblat Ón toată calea Ón care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora slujise şi tatăl său, şi s-a Ónchinat Ónaintea lor;
 22. a părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi, şi n-a umblat Ón calea Domnului.
 23. Slujitorii lui Amon au uneltit Ómpotriva lui, şi au omor‚t pe Ómpărat Ón casa lui.
 24. Dar poporul ţării a lovit pe toţi cei ce uneltiseră Ómpotriva Ómpăratului Amon; şi poporul ţării a pus Ómpărat, Ón locul său, pe fiul său Iosia.
 25. Celelalte fapte ale lui Amon, şi ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?
 26. L-au Óngropat Ón morm‚ntul său, Ón grădina lui Uza. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Iosia.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/12/21/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.