1. Să iubeşti dar pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să păzeşti totdeauna Ónvăţăturile Lui, legile Lui, r‚nduielile Lui şi poruncile Lui.
 2. Recunoaşteţi astăzi ñ ce n-au putut recunoaşte şi vedea copiii voştri ñ pedepsele Domnului, Dumnezeului vostru, mărimea Lui, m‚na Lui cea tare şi braţul Lui cel Óntins,
 3. semnele Lui şi faptele pe care le-a săv‚rşit Ón mijlocul Egiptului Ómpotriva lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, şi Ómpotriva Óntregii lui ţări.
 4. Recunoaşteţi ce a făcut El oştirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele mării Roşii,
 5. c‚nd vă urmăreau, şi i-a nimicit pentru totdeauna;
 6. ce v-a făcut Ón pustie, p‚nă la venirea voastră Ón locul acesta; ce a făcut lui Datan şi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum păm‚ntul şi-a deschis gura şi i-a Ónghiţit, cu casele şi corturile lor, şi cu tot ce aveau Ón mijlocul Óntregului Israel.
 7. Căci aţi văzut cu ochii voştri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul.
 8. Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi pune m‚na pe ţara Ón care veţi trece ca s-o luaţi Ón stăp‚nire,
 9. şi să aveţi zile multe Ón ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, lor şi seminţei lor, ţară Ón care curge lapte şi miere.
 10. Căci ţara Ón stăp‚nirea căreia vei intra, nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, unde Óţi aruncai săm‚nţa Ón ogoare şi le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat.
 11. Ţara pe care o veţi stăp‚ni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului;
 12. este o ţară de care Óngrijeşte Domnul, Dumnezeul tău, şi asupra căreia Domnul, Dumnezeul tău, are neÓncetat ochii, de la Ónceputul p‚nă la sf‚rşitul anului.
 13. Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru,
 14. El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie t‚rzie, şi-ţi vei str‚nge gr‚ul, mustul şi untdelemnul;
 15. de asemenea va da iarbă Ón c‚mpiile tale pentru vite, şi vei m‚nca şi te vei sătura.
 16. Vedeţi să nu vi se amăgească inima, şi să vă abateţi, ca să slujiţi altor dumnezei şi să vă Ónchinaţi Ónaintea lor.
 17. Căci atunci Domnul S-ar aprinde de m‚nie Ómpotriva voastră; ar Ónchide cerurile, şi n-ar mai fi ploaie; păm‚ntul nu şi-ar mai da roadele, şi aţi pieri cur‚nd din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.
 18. Puneţi-vă dar Ón inimă şi Ón suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe m‚inile voastre, şi să fie ca nişte fruntarii Óntre ochii voştri.
 19. Să Ónvăţaţi pe copiii voştri Ón ele, şi să le vorbeşti despre ele c‚nd vei fi acasă, c‚nd vei merge Ón călătorie, c‚nd te vei culca şi c‚nd te vei scula.
 20. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale.
 21. Şi atunci zilele voastre şi zilele copiilor voştri, Ón ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, vor fi tot at‚t de multe c‚t vor fi zilele cerurilor deasupra păm‚ntului.
 22. Căci dacă veţi păzi toate aceste porunci pe care vi le dau, şi dacă le veţi Ómplini, dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, veţi umbla Ón toate căile Lui şi vă veţi alipi de El,
 23. Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri, şi vă veţi face stăp‚ni pe toate aceste neamuri care sunt mai mari şi mai puternice dec‚t voi.
 24. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, va fi al vostru: hotarul vostru se va Óntinde din pustie p‚nă la Liban, şi de la r‚ul Eufrat p‚nă la marea de apus.
 25. Nimeni nu va putea să stea Ómpotriva voastră. Domnul, Dumnezeul vostru, va răsp‚ndi, cum v-a spus, frica şi groaza de tine peste toată ţara Ón care veţi merge.
 26. Iată, pun azi Ónaintea voastră binecuv‚ntarea şi blestemul:
 27. binecuv‚ntarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care vi le dau Ón ziua aceasta;
 28. blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, şi dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau Ón ziua aceasta, şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi.
 29. Şi c‚nd Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce Ón ţara pe care o vei lua Ón stăp‚nire, să rosteşti binecuv‚ntarea pe muntele Garizim, şi blestemul pe muntele Ebal.
 30. Munţii aceştia sunt dincolo de Iordan, Ónapoia drumului care merge spre apus, Ón ţara Canaaniţilor care locuiesc Ón c‚mpie, faţă Ón faţă cu Ghilgal, l‚ngă stejarii More.
 31. Căci veţi trece Iordanul şi veţi intra Ón stăp‚nirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru, ca s-o stăp‚niţi, şi să locuiţi Ón ea.
 32. Să păziţi şi să Ómpliniţi toate legile şi poruncile pe care vi le dau eu astăzi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/05/11/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.