1. Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă, şi a intrat la ea.
 2. S-a spus oamenilor din Gaza: ÑSamson a venit aiciî. Şi l-au Ónconjurat, şi au p‚ndit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea, şi au zis: ÑC‚nd se va lumina de ziuă, Ól vom omorÓî.
 3. Samson a rămas culcat p‚nă la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat, şi a apucat porţile cetăţii cu am‚ndoi st‚lpii, le-a scos Ómpreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri, şi le-a dus pe v‚rful muntelui din faţa Hebronului.
 4. După aceea, a iubit pe o femeie Ón valea Sorec. Ea se numea Dalila.
 5. Domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi i-au zis: ÑŒnduplecă-l, şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare c‚te o mie o sută de sicli de argint.
 6. Dalila a zis lui Samson: ÑSpune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare, şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruitî.
 7. Samson i-a zis: ÑDacă aş fi legat cu şapte funii noi, care să nu fie uscate Óncă, aş slăbi şi aş fi ca orice alt omî.
 8. Domnitorii Filistenilor au adus Dalilei şapte funii noi, neuscate Óncăî. Şi ea l-a legat cu funiile acestea.
 9. Iar nişte oameni stăteau la p‚ndă la ea, Óntr-o odaie. Ea i-a zis: ÑFilistenii sunt asupra ta Samsonî! Şi el a rupt funiile, cum se rupe o aţă de c‚lţi c‚nd se atinge de foc. Şi astfel n-au ştiut de unde-i venea puterea.
 10. Dalila a zis lui Samson: ÑVezi, ţi-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum, te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legatî.
 11. El i-a zis: ÑDacă aş fi legat cu funii noi, care să nu fi fost Óntrebuinţate niciodată, aş slăbi şi aş fi ca orice alt omî.
 12. Dalila a luat nişte funii noi, şi l-a legat cu ele. Apoi i-a zis: ÑFilistenii sunt asupra ta, Samson!î Iar nişte oameni stăteau la p‚ndă Óntr-o odaie. Şi el a rupt funiile de la braţe ca pe o aţă.
 13. Dalila a zis lui Samson: ÑP‚nă acum ţi-ai bătut joc de mine, şi mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie să fii legatî. El i-a zis: ÑN-ai dec‚t să Ómpleteşti cele şapte şuviţe de păr din capul meu Ón urzeala ţesăturiiî.
 14. Şi ea le-a pironit cu un cui de lemn Ón păm‚nt. Apoi i-a zis: ÑFilistenii sunt asupra ta, Samson!î Şi el s-a trezit din somn, şi a smuls cuiul de lemn din păm‚nt cu urzeală cu tot.
 15. Ea i-a zis: ÑCum poţi spune: ,Te iubesc!í c‚nd inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ţi-ai bătut joc de mine, şi nu mi-ai spus de unde-ţi vine puterea ta cea mare.î
 16. Fiindcă ea Ól necăjea şi-l chinuia Ón fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte,
 17. şi-a deschis toată inima faţă de ea, şi i-a zis: ÑBriciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt Ónchinat Domnului din p‚ntecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi, şi aş fi ca orice alt omî.
 18. Dalila, văz‚nd că Óşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii Filistenilor, şi a pus să le spună: ÑSuiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima luiî. Şi domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi au adus argintul Ón m‚ini.
 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi chem‚nd un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a Ónceput astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea.
 20. Atunci ea a zis: ÑFilistenii sunt asupra ta, Samson!î Şi el s-a trezit din somn, şi a zis: ÑVoi face ca şi mai Ónainte, şi mă voi scuturaî. Nu ştia că Domnul Se depărtase de el.
 21. Filistenii l-au apucat, şi i-au scos ochii; l-au pogor‚t la Gaza, şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El Ónv‚rtea la r‚şniţă Ón temniţă.
 22. Dar părul capului lui a Ónceput iarăşi să crească, după ce fusese ras.
 23. Şi domnitorii Filistenilor s-au str‚ns ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon, şi ca să se Ónveselească. Ei ziceau: ÑDumnezeul nostru a dat Ón m‚inile noastre pe Samson, vrăjmaşul nostru.î
 24. Şi c‚nd l-a văzut poporul, au lăudat pe dumnezeul lor, zic‚nd: ÑDumnezeul nostru a dat Ón m‚inile noastre pe vrăjmaşul nostru, pe acela care ne pustiia ţara, şi ne Ónmulţea morţii.î
 25. Œn bucuria inimii lor, au zis: ÑChemaţi pe Samson, ca să ne desfăteze!î Au scos pe Samson din temniţă, şi el a jucat Ónaintea lor. L-au aşezat Óntre st‚lpi.
 26. Şi Samson a zis t‚nărului care-l ţinea de m‚nă: ÑLasă-mă, ca să mă pot atinge de st‚lpii pe care se reazemă casa, şi să mă reazem de ei.î
 27. Casa era plină de bărbaţi şi de femei; toţi domnitorii Filistenilor erau acolo, şi pe acoperiş erau aproape trei mii de inşi, bărbaţi şi femei, care priveau la Samson, cum juca.
 28. Atunci Samson a strigat către Domnul, şi a zis: ÑDoamne, Dumnezeule! Adu-ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să-mi răzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!î
 29. Şi Samson a Ómbrăţişat am‚ndoi st‚lpii de la mijloc pe care se sprijinea casa, şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, şi altul la st‚nga.
 30. Samson a zis: ÑSă mor Ómpreună cu Filistenii!î S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi dec‚t cei pe care-i omor‚se Ón timpul vieţii.
 31. Fraţii lui şi toată casa tatălui său s-au pogor‚t, şi l-au luat. C‚nd s-au suit Ónapoi, l-au Óngropat Óntre Ţorea şi Eştaol, Ón morm‚ntul tatălui său Manoah. El fusese judecător Ón Israel douăzeci de ani.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/07/16/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.