1. Toţii copiii lui Israel au ieşit de la Dan p‚nă la Beer-Şeba şi ţara Galaadului, şi adunarea s-a str‚ns ca un singur om Ónaintea Domnului, la Miţpa.
 2. Căpeteniile Óntregului popor, toate seminţiile lui Israel, au venit Ón adunarea poporului lui Dumnezeu: erau patru sute de mii de oameni pedeştri, care scoteau sabia.
 3. Şi fiii lui Beniamin au auzit că se suiseră copiii lui Israel la Miţpa. Copiii lui Israel au zis: ÑSpuneţi cum s-a Ónt‚mplat această nelegiuire?î
 4. Atunci Levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑAjunsesem, Ómpreună cu ţiitoarea mea, la Ghibea lui Beniamin, ca să răm‚nem peste noapte acolo.
 5. Locuitorii din Ghibea s-au sculat Ómpotriva mea, şi au Ónconjurat noaptea casa Ón care eram. Aveau de g‚nd să mă omoare, au siluit pe ţiitoarea mea, p‚nă c‚nd a murit.
 6. Mi-am luat ţiitoarea, şi am tăiat-o Ón bucăţi, pe care le-am trimis Ón tot ţinutul moştenirii lui Israel; căci au săv‚rşit o nelegiuire şi o mişelie Ón Israel.
 7. Iată-vă pe toţi, copii ai lui Israel; sfătuiţi-vă, şi luaţi o hotăr‚re aici!î
 8. Tot poporul s-a sculat ca un singur om, şi a zis: ÑNici unul din noi să nu se ducă Ón cortul lui, şi nimeni să nu se Óntoarcă acasă.
 9. Iată acum ce vom face cetăţii Ghibea: să mergem Ómpotriva ei după cum vom ieşi la sorţ.
 10. Să luăm din toate seminţiile lui Israel zece oameni din o sută, o sută dintr-o mie, şi o mie din zece mii; ei să se ducă să caute merinde pentru popor, pentru ca, la Óntoarcerea lor, să facem cetăţii Ghibea din Beniamin potrivit cu toată mişelia pe care a făcut-o ea Ón Israel.î
 11. Astfel toţi bărbaţii lui Israel s-au str‚ns Ómpotriva cetăţii, uniţi ca un singur om.
 12. Seminţiile lui Israel au trimis nişte oameni Ón toate familiile lui Beniamin, ca să-i spună: ÑCe Ónseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut Óntre voi?
 13. Scoateţi afară acum pe oamenii aceia stricaţi din Ghibea, ca să-i omor‚m şi să curăţim răul din mijlocul lui Israel.î Dar Beniamiţii n-au vrut să asculte glasul fraţilor lor, copiii lui Israel.
 14. Beniamiţii au ieşit din cetăţile lor, şi s-au str‚ns la Ghibea, ca să lupte Ómpotriva copiilor lui Israel.
 15. Numărul Beniamiţilor ieşiţi Ón ziua aceea din cetăţi fost de douăzeci şi şase de mii de oameni, care scoteau sabia, fără să se mai socotească şi locuitorii din Ghibea, care alcătuiau şapte sute de oameni aleşi.
 16. Œn tot poporul acesta, erau şapte sute de oameni aleşi care nu se slujeau de m‚na dreaptă; toţi aceştia, arunc‚nd o piatră cu praştia, puteau să ochească un fir de păr, şi nu dădeau greş.
 17. S-a făcut şi numărătoarea bărbaţilor lui Israel, afară de ai lui Beniamin, şi s-a găsit patru sute de mii care scoteau sabia, toţi bărbaţii de război.
 18. Şi copiii lui Israel s-au sculat, s-au suit la Betel, şi au Óntrebat pe Dumnezeu, zic‚nd: ÑCine din noi să se suie Ónt‚i ca să lupte Ómpotriva fiilor lui Beniamin?î Domnul a răspuns: ÑIuda să se suie Ónt‚i.î
 19. Copiii lui Israel au pornit dis-de-dimineaţă, şi au tăbăr‚t la Ghibea.
 20. Şi bărbaţii lui Israel au Ónaintat ca să Ónceapă lupta Ómpotriva bărbaţilor lui Beniamin, şi s-au aşezat Ón linie de bătaie Ómpotriva lor Ónaintea cetăţii Ghibea.
 21. Fiii lui Beniamin au ieşit din Ghibea, şi Ón ziua aceea au culcat la păm‚nt douăzeci şi două de mii de oameni din Israel.
 22. Poporul, bărbaţii lui Israel, s-au Ómbărbătat, şi s-au aşezat din nou Ón linie de bătaie Ón locul unde se aşezaseră Ón ziua Ónt‚i.
 23. Şi copiii lui Israel s-au suit, şi au pl‚ns Ónaintea Domnului p‚nă seara; au Óntrebat pe Domnul, şi au zis: ÑSă mă mai sui la luptă Ómpotriva fiilor fratelui meu Beniamin?î Domnul a răspuns: ÑSuiţi-vă Ómpotriva lui.î
 24. Copiii lui Israel au Ónaintat Ómpotriva fiilor lui Beniamin, Ón ziua a doua.
 25. Şi Ón aceeaşi zi, Beniamiţii le-au ieşit Ónainte din Ghibea, şi iarăşi au culcat la păm‚nt optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toţi Ón stare să poarte armele.
 26. Toţii copiii lui Israel şi tot poporul s-au suit şi au venit la Betel; au pl‚ns şi au rămas acolo Ónaintea Domnului, au postit Ón ziua aceea p‚nă seara, şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire Ónaintea Domnului.
 27. Şi copiii lui Israel au Óntrebat pe Domnul ñ acolo se găsea atunci chivotul legăm‚ntului lui Dumnezeu,
 28. şi Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea Ónaintea lui Dumnezeu, ñ şi au zis: ÑSă mai pornesc la luptă Ómpotriva fiilor fratelui meu Beniamin, sau să mă las?î Domnul a răspuns: ÑSuiţi-vă, căci m‚ine Ói voi da Ón m‚inile voastre.î
 29. Atunci Israel a pus nişte oameni la p‚ndă Ón jurul cetăţii Ghibea.
 30. Copiii lui Israel s-au suit Ómpotriva fiilor lui Beniamin, a treia zi, şi s-au aşezat Ón linie de bătaie Ónaintea cetăţii Ghibea, ca şi Ón celelalte dăţi.
 31. Şi fiii lui Beniamin au ieşit Ónaintea poporului, şi au fost traşi departe de cetate. Au Ónceput să lovească de moarte Ón popor, ca şi Ón celelalte dăţi, pe drumurile cele mari, care suie: unul la Betel şi altul la Ghibea prin c‚mpie, şi au ucis aproape treizeci de bărbaţi din Israel.
 32. Fiii lui Beniamin ziceau: ÑIată-i bătuţi Ónaintea noastră ca şi mai Ónainte!î Dar copiii lui Israel ziceau: ÑSă fugim, şi să-i tragem departe de cetate la drumul mare.î
 33. Toţi bărbaţii lui Israel şi-au părăsit locurile, şi s-au Ónşiruit de bătaie la Baal-Tamar; şi oamenii lui Israel, care stăteau la p‚ndă, s-au aruncat din locul Ón care erau, din Maare-Ghibea.
 34. Zece mii de oameni aleşi din tot Israelul au ajuns Ónaintea cetăţii Ghibea. Lupta a fost aprigă, şi Beniamiţii nu-şi Ónchipuiau prăpădul prin care aveau să treacă.
 35. Domnul a bătut pe Beniamin Ónaintea lui Israel, şi copiii lui Israel au ucis Ón ziua aceea douăzeci şi cinci de mii o sută de oameni din Beniamin, toţi Ón stare să poarte armele.
 36. Fiii lui Beniamin credeau că bărbaţii lui Israel sunt bătuţi, căci aceştia făceau loc Beniamiţilor şi se bizuiau pe oamenii pe care-i puseseră la p‚ndă Ómpotriva cetăţii Ghibea.
 37. Oamenii de la p‚ndă s-au aruncat repede asupra cetăţii Ghibea, au pornit Ónainte şi au trecut toată cetatea prin ascuţişul sabiei.
 38. După un semn asupra căruia se Ónvoiseră cu bărbaţii lui Israel, cei de la p‚ndă aveau să facă să se Ónalţe din cetate un fum gros.
 39. Atunci bărbaţii lui Israel s-au Óntors Ón luptă. Beniaminţii le omor‚seră aproape treizeci de oameni, şi ziceau: ÑNegreşit, iată-i bătuţi Ónaintea noastră ca Ón cea dint‚i luptă!î
 40. Dar un fum gros Óncepea să se Ónalţe atunci din cetate. Beniamiţii s-au uitat Ónapoi; şi iată că flăcările se ridicau din cetatea Óntreagă spre cer.
 41. Bărbaţii lui Israel se Óntorseseră; şi bărbaţii lui Beniamin s-au Ónspăim‚ntat, văz‚nd prăpădul care avea să-i ajungă.
 42. Au dat dosul Ónaintea bărbaţilor lui Israel, şi au fugit pe calea care duce Ón pustie., Dar năvălitorii s-au luat după ei, iar pe cei ce ieşiseră din cetate i-au culcat la păm‚nt, căci Ói prinseseră la mijloc.
 43. Au Ónconjurat pe Beniamin, l-au gonit şi l-au zdrobit de Óndată ce voia să se odihnească, p‚nă Ón faţa cetăţii Ghibea Ónspre soare răsare.
 44. Optsprezece mii de bărbaţi au căzut din Beniamin, toţi voinici.
 45. Din cei ce au dat dosul ca să fugă spre pustie la st‚nca Rimon, bărbaţii lui Israel au nimicit cinci mii pe drumuri; i-au urmărit p‚nă la Ghideom, şi au ucis din ei două mii.
 46. Œntreg numărul Beniamiţilor care au pierit Ón ziua aceea a fost de douăzeci şi cinci de mii de oameni Ón stare să poarte armele, toţi voinici.
 47. Şase sute de oameni erau cei ce dăduseră dosul şi fugiseră spre pustie la st‚nca Rimon; acolo au rămas patru luni.
 48. Bărbaţii lui Israel s-au Óntors la fiii lui Beniamin, şi i-au trecut prin ascuţişul sabiei, de la oamenii din cetăţi p‚nă la dobitoace, şi tot ce au găsit. Au pus de asemenea foc tuturor cetăţilor pe care le-au găsit Ón cale.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/07/20/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.