1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au Óntrebat pe Domnul, şi au zis: ÑCine dintre noi să se suie Ónt‚i Ómpotriva Canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?î
 2. Domnul a răspuns: ÑIuda să se suie; iată că am dat ţara Ón m‚inile lui.í
 3. Şi Iuda a zis fratelui său Simeon: ÑSuie-te Ómpreună cu mine Ón ţara care mi-a căzut la sorţ, şi să luptăm Ómpotriva Canaaniţilor; şi voi merge şi eu cu tine Ón ţara care ţi-a căzut la sorţ.î Şi Simeon s-a dus cu el.
 4. Iuda s-a suit, şi Domnul a dat pe Canaaniţi şi pe Fereziţi Ón m‚inile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.
 5. Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta Ómpotriva lui, şi au bătut pe Canaaniţi şi Fereziţi.
 6. Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmărit şi l-au prins, şi i-au tăiat degetele cele mari de la m‚ini şi de la picioare.
 7. Adoni-Bezec a zis: ÑŞaptezeci de Ómpăraţi, cu degetele cele mari de la m‚ini şi de la picioare tăiate, str‚ngeau m‚ncare sub masa mea; Dumnezeu Ómi răsplăteşte şi mie cum am făcutî. L-au dus la Ierusalim şi a murit acolo.
 8. Fiii lui Iuda au pornit lupta Ómpotriva Ierusalimului şi l-au luat; l-au trecut prin ascuţişul sabiei şi au dat foc cetăţii.
 9. Fiii lui Iuda s-au pogor‚t apoi, ca să bată pe Canaaniţi, care locuiau muntele, ţinutul de miazăzi şi c‚mpia.
 10. Iuda a pornit Ómpotriva Canaaniţilor care locuiau la Hebron, numit mai Ónainte Chiriat-Arba; şi a bătut pe Şeşai, pe Ahiman şi Talmai.
 11. De acolo a pornit Ómpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai Ónainte Chiriat-Sefer.
 12. Caleb a zis: ÑVoi da pe fiica mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua.î
 13. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus m‚na pe cetate; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.
 14. C‚nd a intrat ea la Otniel, l-a Óndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogor‚t de pe măgar; şi Caleb i-a zis: ÑCe vrei?î
 15. Ea i-a răspuns: ÑDă-mi un dar, căci mi-ai dat un păm‚nt secetos; dă-mi şi izvoare de apă.î Şi Caleb i-a dat Izvoarele de sus şi Izvoarele de jos.
 16. Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din cetatea Finicilor, Ómpreună cu fiii lui Iuda, Ón pustia lui Iuda la miazăzi de Arad, şi s-au dus de s-au aşezat Óntre popor.
 17. Iuda a pornit cu fratele său Simeon, şi au bătut pe Canaaniţi care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăv‚rşire, şi au numit-o Horma (Nimicire).
 18. Iuda a mai pus m‚na pe Gaza şi pe ţinutul ei, pe Ascalon şi pe ţinutul lui, şi pe Ecron şi pe ţinutul lui.
 19. Domnul a fost cu Iuda; şi Iuda a pus stăp‚nire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din c‚mpie, pentru că aveau care de fier.
 20. Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; şi el a izgonit de-acolo pe cei trei fii ai lui Anac.î
 21. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe Iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi Iebusiţii au locuit Ón Ierusalim cu fiii lui Beniamin p‚nă Ón ziua de azi.
 22. Casa lui Iosif s-a suit şi ea Ómpotriva Betelului, şi Domnul a fost cu ei.
 23. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai Ónainte se chema Luz.
 24. Străjerii au văzut pe un om ieşind din cetate, şi i-au zis: ÑArată-ne pe unde putem intra Ón cetate, şi vom avea milă de tine.î
 25. El le-a arătat pe unde ar putea să intre Ón cetate. Şi au trecut cetatea prin ascuţişul sabiei; dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui.
 26. Omul acela s-a dus Ón ţara Hetiţilor; a zidit o cetate, şi i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat p‚nă Ón ziua de azi.
 27. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din Iibleam şi satele dimprejurul lui, din Meghido şi satele dimprejurul lui; aşa Ónc‚t Canaaniţii au izbutit să răm‚nă Ón ţara aceasta.
 28. C‚nd Israel a fost destul de tare, a supus pe Canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit.
 29. Efraim n-a izgonit pe Canaaniţii care locuiau la Ghezer, şi Canaaniţii au locuit Ón mijlocul lui Efraim la Ghezer.
 30. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; şi Canaaniţii au locuit Ón mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir.
 31. Nici Aşer n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob;
 32. şi Aşeriţii au locuit Ón mijlocul Canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit.
 33. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat, şi a locuit Ón mijlocul Canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost supuşi la un bir.
 34. Amoriţii au dat Ónapoi Ón munte pe fiii lui Dan, şi nu i-au lăsat să se coboare Ón c‚mpie.
 35. Amoriţii au izbutit să răm‚nă la Har-Heres, la Aialon şi la Şaalbim; dar m‚na casei lui Iosif a apăsat asupra lor, şi au fost supuşi la un bir.
 36. Ţinutul Amoriţilor se Óntindea de la suişul Acrabim, de la Sela, şi Ón sus.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/07/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.