1. Adoni-Ţedec, Ómpăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese m‚na pe Ai şi o nimicise cu desăv‚rşire, că făcuse cetăţii Ai şi Ómpăratului ei cum făcuse Ierihonului şi Ómpăratului lui, şi că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel şi erau Ón mijlocul lor.
 2. Atunci i-a fost foarte mare frică; fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetăţile Ómpărăteşti, mai mare chiar dec‚t Ai, şi toţi bărbaţii ei erau viteji.
 3. Adoni-Ţedec, Ómpăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, Ómpăratul Hebronului, lui Piream, Ómpăratul Iarmutului, lui Iafia, Ómpăratul Lachisului, şi lui Debir, Ómpăratul Eglonului:
 4. ÑSuiţi-vă la mine, şi ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua şi cu copiii lui Israelî.
 5. Cei cinci Ómpăraţi ai Amoriţilor: Ómpăratul Ierusalimului, Ómpăratul Hebronului, Ómpăratul Iarmutului, Ómpăratul Lachisului, şi Ómpăratul Eglonului, s-au adunat astfel şi s-au suit Ómpreună cu toate oştile lor; au venit şi au tăbăr‚t l‚ngă Gabaon, şi au Ónceput să lupte Ómpotriva lui.
 6. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, Ón tabăra din Ghilgal: ÑNu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi Ón grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor; căci toţi Ómpăraţii Amoriţilor, care locuiesc pe munte, s-au str‚ns Ómpotriva noastrăî.
 7. Iosua s-a suit din Ghilgal, el şi toţi oamenii de război cu el, şi toţi cei viteji.
 8. Domnul a zis lui Iosua: ÑNu te teme de ei, căci Ói dau Ón m‚inile tale, şi nici unul din ei nu va putea să stea Ómpotriva taî.
 9. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.
 10. Domnul i-a pus Ón Ónvălmăşeală dinaintea lui Israel; şi Israel le-a pricinuit o mare Ónfr‚ngere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon, şi i-a bătut p‚nă la Azeca şi p‚nă la Macheda.
 11. Pe c‚nd fugeau ei dinaintea lui Israel, şi se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei nişte pietre mari p‚nă la Azeca, şi au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinii au fost mai mulţi dec‚t cei ucişi cu sabia de copiii lui Israel.
 12. Atunci Iosua a vorbit Domnului, Ón ziua c‚nd a dat Domnul pe Amoriţi Ón m‚inile copiilor lui Israel, şi a zis Ón faţa lui Israel: ÑOpreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!î
 13. Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a Óntrerupt mersul, P‚nă ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare Ón Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit Ón mijlocul cerului, şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi Óntreagă.
 14. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici Ónainte nici după aceea, c‚nd Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.
 15. Şi Iosua şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a Óntors Ón tabără la Ghigal.
 16. Cei cinci Ómpăraţi au fugit, şi s-au ascuns Óntr-o peşteră la Macheda.
 17. S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zic‚nd: ÑCei cinci Ómpăraţi se află ascunşi Óntr-o peşteră la Machedaî.
 18. Iosua a zis: ÑPrăvăliţi nişte pietre mari la intrarea peşterii, şi puneţi nişte oameni să-i păzească.
 19. Şi voi nu vă opriţi, ci urmăriţi pe vrăjmaşii voştri, şi bateţi-i pe dinapoi; nu-i lăsaţi să intre Ón cetăţile lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, i-a dat Ón m‚inile voastre.î
 20. După ce Iosua şi copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare Ónfr‚ngere, şi i-au bătut cu desăv‚rşire, cei ce au putut scăpa au intrat Ón cetăţile Óntărite,
 21. şi tot poporul s-a Óntors liniştit Ón tabără la Iosua Ón Macheda, fără ca cineva să fi cr‚cnit cu limba lui Ómpotriva copiilor lui Israel.
 22. Iosua a zis atunci: ÑDeschideţi intrarea peşterii, scoateţi afară din ea pe cei cinci Ómpăraţi, şi aduceţi-i la mine.î
 23. Ei au făcut aşa, şi au adus la el pe cei cinci Ómpăraţi, pe care-i scoseseră din peşteră: pe Ómpăratul Ierusalimului, pe Ómpăratul Hebronului, pe Ómpăratul Iarmutului, pe Ómpăratul Lachisului, şi pe Ómpăratul Eglonului.
 24. După ce au adus pe aceşti Ómpăraţi Ónaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel, şi a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: ÑApropiaţi-vă şi puneţi-vă picioarele pe grumajii Ómpăraţilor acestora.î Ei s-au apropiat, şi au pus picioarele pe grumajii lor.
 25. Iosua le-a zis: ÑNu vă temeţi şi nu vă spăim‚ntaţi, ci Óntăriţi-vă şi Ómbărbătaţi-vă, căci aşa va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri Ómpotriva cărora vă veţi luptaî.
 26. După aceea, Iosua i-a lovit, şi i-a omor‚t; i-a sp‚nzurat de cinci copaci, şi au rămas sp‚nzuraţi de copaci p‚nă seara.
 27. Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i pogoare din copaci, i-au aruncat Ón peştera Ón care se ascunseseră, şi au pus la intrarea peşterii nişte pietre mari, care au rămas acolo p‚nă Ón ziua de azi.
 28. Iosua a luat Macheda chiar Ón ziua aceea, şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei; a nimicit cu desăv‚rşire pe Ómpărat, cetatea şi pe toţi cei ce se aflau Ón ea; n-a lăsat să scape nici unul, şi Ómpăratului din Macheda i-a făcut cum făcuse Ómpăratului Ierihonului.
 29. Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, a trecut din Macheda la Libna, şi a dat luptă Ómpotriva Libnei.
 30. Domnul a dat-o şi pe ea, Ómpreună cu Ómpăratul ei, Ón m‚inile lui Israel, şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se găseau Ón ea; n-a lăsat să scape nici unul, şi a făcut Ómpăratului ei cum făcuse Ómpăratului Ierihonului.
 31. Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, a trecut din Libna Ón Lachis, a tăbăr‚t Ónaintea ei, şi a Ónceput lupta Ómpotriva ei.
 32. Domnul a dat cetatea Lachis Ón m‚inile lui Israel, care a luat-o a doua zi, şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau Ón ea, cum făcuse cu Libna.
 33. Atunci Horam, Ómpăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el şi pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.
 34. Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; au tăbăr‚t Ónaintea ei, şi au Ónceput lupta.
 35. Au luat-o Ón aceeaşi zi, şi au trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau Ón ea; Iosua a nimicit-o cu desăv‚rşire chiar Ón ziua aceea, cum făcuse cu Lachis.
 36. Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron, şi au Ónceput lupta Ómpotriva lui.
 37. L-au luat, şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei, pe el, pe Ómpăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el, şi pe toţi cei ce se aflau Ón el; Iosua n-a lăsat pe nici unul să scape, cum făcuse cu Eglonul, şi l-a nimicit cu desăv‚rşire Ómpreună cu toţi cei ce se aflau Ón el.
 38. Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a Óndreptat Ómpotriva Debirului, şi a Ónceput lupta Ómpotriva lui.
 39. L-a luat, pe el, pe Ómpăratul lui, şi toate cetăţile care ţineau de el; le-au trecut prin ascuţişul sabiei, şi au nimicit cu desăv‚rşire pe toţi cei ce se aflau Ón ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului şi Ómpăratului lui cum făcuse Hebronului şi cum făcuse Libnei şi Ómpăratului ei.
 40. Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, c‚mpia şi costişele, şi a bătut pe toţi Ómpăraţii; n-a lăsat să scape nimeni, şi a nimicit cu desăv‚rşire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.
 41. Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea p‚nă la Gaza, a bătut toată ţara Gosen p‚nă la Gabaon.
 42. Iosua a luat Ón acelaşi timp pe toţi Ómpăraţii aceia şi ţara lor, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel.
 43. Şi Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a Óntors Ón tabără la Ghilgal. Mare bătălie la apele Merom.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/06/10/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.