1. «Ωιδή Ψαλμού διά τους υιούς Κορέ.» Μέγας ο Κύριος και αινετός σφόδρα εν τη πόλει του Θεού ημών, τω όρει της αγιότητος αυτού.
 2. Ωραίον την θέσιν, χαρά πάσης της γης, είναι το όρος Σιών, προς τα πλάγια του βορρά· η πόλις του Βασιλέως του μεγάλου·
 3. ο Θεός εν τοις παλατίοις αυτής γνωρίζεται ως προπύργιον.
 4. Διότι, ιδού, οι βασιλείς συνήχθησαν· διήλθον ομού.
 5. Αυτοί, ως είδον, εθαύμασαν· εταράχθησαν και μετά σπουδής έφυγον.
 6. Τρόμος συνέλαβεν αυτούς εκεί· πόνοι ως τικτούσης.
 7. Δι' ανέμου ανατολικού συντρίβεις τα πλοία της Θαρσείς.
 8. Καθώς ηκούσαμεν, ούτω και είδομεν εν τη πόλει του Κυρίου των δυνάμεων, εν τη πόλει του Θεού ημών· ο Θεός θέλει θεμελιώσει αυτήν εις τον αιώνα. Διάψαλμα.
 9. Μελετώμεν, Θεέ, το έλεός σου εν μέσω του ναού σου.
 10. Κατά το όνομά σου, Θεέ, ούτω και η αίνεσίς σου είναι έως των περάτων της γής· η δεξιά σου είναι πλήρης δικαιοσύνης.
 11. Ας ευφραίνεται το όρος Σιών, ας αγάλλωνται αι θυγατέρες του Ιούδα διά τας κρίσεις σου.
 12. Κυκλώσατε την Σιών και περιέλθετε αυτήν· αριθμήσατε τους πύργους αυτής.
 13. Θέσατε την προσοχήν σας εις τα περιτειχίσματα αυτής· περιεργάσθητε τα παλάτια αυτής· διά να διηγήσθε εις γενεάν μεταγενεστέραν·
 14. Διότι ούτος ο Θεός είναι ο Θεός ημών εις τον αιώνα του αιώνος· αυτός θέλει οδηγεί ημάς μέχρι θανάτου.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/48/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.