1. Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, των δεήσεών μου·
 2. ότι έκλινε το ωτίον αυτού προς εμέ· και ενόσω ζω, θέλω επικαλείσθαι αυτόν.
 3. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν, και στενοχωρίαι του άδου με εύρηκαν· θλίψιν και πόνον απήντησα.
 4. Και επεκαλέσθην το όνομα του Κυρίου· ω Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου.
 5. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος· και εύσπλαγχνος ο Θεός ημών.
 6. Ο Κύριος φυλάττει τους απλούς· εταλαιπωρήθην, και με έσωσεν.
 7. Επίστρεψον, ψυχή μου, εις την ανάπαυσίν σου, διότι ο Κύριος σε ευηργέτησε.
 8. Διότι ελύτρωσας την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος.
 9. Θέλω περιπατεί ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων.
 10. Επίστευσα, διά τούτο ελάλησα· εγώ ήμην σφόδρα τεθλιμμένος·
 11. εγώ είπα εν τη εκπλήξει μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης.
 12. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον, διά πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ;
 13. θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου.
 14. Τας ευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον, τώρα ενώπιον παντός του λαού αυτού.
 15. Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού.
 16. Ναι, Κύριε διότι είμαι δούλός σου· είμαι δούλός σου, υιός της δούλης σου· συ έλυσας τα δεσμά μου.
 17. Εις σε θέλω θυσιάσει θυσίαν αινέσεως και το όνομα του Κυρίου θέλω επικαλεσθή.
 18. Τας ευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον, τώρα έμπροσθεν παντός του λαού αυτού·
 19. εν ταις αυλαίς του οίκου του Κυρίου, εν μέσω σου, Ιερουσαλήμ. Αλληλούϊα.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/116/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.