1. «Ωδή των Αναβαθμών.» Εν τη θλίψει μου έκραξα προς τον Κύριον, και εισήκουσέ μου.
  2. Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου από χειλέων ψευδών, από γλώσσης δολίας.
  3. Τι θέλει σοι δώσει ή τι θέλει σοι προσθέσει, η δολία γλώσσα;
  4. Τα ηκονημένα βέλη του δυνατού, μετά ανθράκων αρκεύθου.
  5. Ουαί εις εμέ, διότι παροικώ εν Μεσέχ, κατοικώ εν ταις σκηναίς του Κηδάρ·
  6. Πολύν καιρόν κατώκησεν η ψυχή μου μετά των μισούντων την ειρήνην.
  7. Εγώ αγαπώ την ειρήνην· αλλ' όταν ομιλώ, αυτοί ετοιμάζονται διά πόλεμον.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/120/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.