1. Αινείτε τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών· αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις.
 2. Αινείτε αυτόν, πάντες οι άγγελοι αυτού· αινείτε αυτόν, πάσαι αι δυνάμεις αυτού.
 3. Αινείτε αυτόν, ήλιε και σελήνη· αινείτε αυτόν, πάντα τα άστρα του φωτός.
 4. Αινείτε αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών, και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών.
 5. Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι αυτός προσέταξε, και εκτίσθησαν·
 6. και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα· έθεσε διάταγμα, το οποίον δεν θέλει παρέλθει.
 7. Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσαι άβυσσοι·
 8. πυρ και χάλαζα, χιών και ατμίς, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών τον λόγον αυτού·
 9. τα όρη και πάντα τα βουνά· δένδρα καρποφόρα και πάσαι κέδροι·
 10. τα θηρία και πάντα τα κτήνη· ερπετά και πετεινά πτερωτά.
 11. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί· άρχοντες και πάντες κριταί της γής·
 12. νέοι τε και παρθένοι, γέροντες μετά νεωτέρων
 13. ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον·
 14. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και τον ουρανόν· και αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους υιούς Ισραήλ, λαόν όστις είναι πλησίον αυτού. Αλληλούϊα.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/148/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.